Боловсролын суурь стандарт

Бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ, сэргээн босголт

Тухай

ОБҮБС Суурь стандарт: Бэлэн байдал, Хариу арга хэмжээ, Сэргээн босголт номыг Монгол хэлнээ хөрвүүлэх ажлыг Монгол дахь НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Монгол дахь Хүүхдийг Ивээх Сан болон Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн оролцоотой бэлтгэлээ. Энэхүү номыг яамны албан тушаалтнууд, сургуулийн удирдагчид, багш нар, олон улсын болон дотоодын төрийн бус байгууллагууд, НҮБ-ын агентлагуудад зориулж суралцагч бүрт чанартай, аюулгүй суралцах боломжоор хангахад хэрэгцээтэй гарын авлага болгон боловсрууллаа.

Боловсролын суурь стандарт