Tian’ny mpanentana ara-pahasalamana, Sahondra ny mahita ankizy salama

Mpanentana ara-pahasalamana ao amin'ny fokontany Tsimialona efa ho 10 taona izao i Sahondra Rasoarimanana ary tena manana hery manosika nohon’ny fitiavany ankizy sy ny faniriany te-hahita hahita azy ireo ho salama tsara.

Domoina Ratovozanany
Agent communautaire Sahondra
UNICEF/UN0484873/Ramasomanana
06 Aogositra 2021

Mpamboly vary 52 taona i Sahondra Rasoarimanana ary manambady, manan-janaka 4 ary manana zafikely 5. Ho fanampin'izay dia mpanentana ara-pahasalamna ao amin'ny tobim-pahasalamana fototra (CSB2) Fihaonana, distrikan'ny fahasalamana Ankazobe, faritra Analamanga izy nanomboka ny taona 2011. Tao anatin'io andraikitra sahaniny io dia anisan'ireo mpanao vaksinin'ny polio isam-baravarana izy nandritra ny andiany voalohany tamin’ny fanentanana mikasika ny fanaovam-baksiny iadiana amin’ny polio. Izany dia nampiarahana tamin’ny fanaovana vaksiny mahazatra sy fizarana  vitamine A ho fanampin-tsakafo tamin’ny 28-29-30 Jona 2021 ho an'ny fokontany Tsimialona, ​​4 kilometatra miala amin’ny CSB2 Fihaonana.

« Ny fokontany misy anay dia ahitana mponina miisa 835 ka ny 129 amin’izy ireo dia ankizy latsaky ny 5 taona. Nanao vaksiny zaza teo amin’ny 40 ka hatramin'ny 60 isan'andro teo aho nandritra ireo 3 andro ireo, miankina amin'ny isan'ny tokantrano ao amin'ireo tanàna kely, » hoy ny fanazavany. « Ilaina ny mandeha an-tongotra lavitra mba hahafahana manao vaksiny ny zaza rehetra. Soa ihany fa nampandre ny ray aman-dreny mialoha ireo mpanentana ka nanaiky ny fanaovam-baksiny izy ireo ».

Fa ny fahasambarana mahita ny ankizy rehetra ao amin'ny fiarahamoniny salama tsara dia manonitra tanteraka ny ezaka vitan’i Sahondra Rasoarimanana. « Niditra ho mpanentana ara-pahasalamana eo anivon’ny fiaraha-monina aho satria tena tiako ny mikarakara ankizy; tiako ny mahita azy ireo salama. Mahita fifaliana lehibe koa aho amin'ny fikarakarana ny hafa. »

Ankoatry ny fanentanana mahakasika ny fanaovam-baksiny, I Sahondra Rasoarimanana dia mikaroka tsy tapaka ireo zaza tsy vita vita vaksiny sy tsy tazana firy eo amin’ny fiaraha-monina, ary manentana ireo mpandray an-tanana ankizy mba hampihatra ireo fomba fanao isam-pianakaviana tena ilaina amin'ny lafin’ny fahasalamana sy ny sakafo mahavelona, toy ny fitondrana zaza manomboka 0 ka hatramin'ny 23 volana hanao vaksiny, araka ny tetiandro fanaovam-baksiny, fitondrana ny ankizy eny amin'ny tobim-pahasalamana raha vao misy famantarana voalohany momba ny aretina. Mandray anjara amin'ny fanaraha-maso ataon'ny vondrom-piarahamonina mikasika ny kitrotro, ny fahalemena tampoka (PFA) ary ny tetanosy mahazo ny zaza vao teraka ihany koa izy. Manao tatitra mikasika ny asany eny amin'ny CSB2 Fihaonana izy isam-bolana.

« Nahatsapa fiovana lehibe aho tamin'ny fampiharana ireo fomba fanao isam-pianakaviana mifandraika amin'ny fahasalamana talohan'ny valan’aretina coronavirus, » hoy ny fanamarihan'i Sahondra Rasoarimanana. “Na izany aza, nanomboka tamin’ny fihibohana dia tsy sahy nankany amin'ny tobim-pahasalamana ny olona noho ny tahotra ho voan'ny tsimok’aretina coronavirus. Tsy maintsy nanamafy  ny fanentanana izahay nandritra ity hetsika ity. »

Farany, mba hanatsarana ny asany dia nangataka bisikileta i Sahondra Rasoarimanana. « Mba hanangonana ireo vaksinin'ny polio isa-maraina fotsiny eny amin'ny tobim-pahasalamana ary hiverina eny amin'ny fokontany miaraka amin'ireo vaksiny ireo mandritra ny hetsika fanentanana dia mandany adiny iray sy sasany aho amin’ny dia an-tongotra. Mandany adiny telo isan'andro aho amin’ny fitetezana ireo tanàna kely. Ny fampiasana bisikileta dia tena hanamora ny asako ».

Noho ny famatsiam-bola voaray avy amin'ny governemanta amerikana, ny UNICEF Madagascar dia nanolotra ny vaksiny, akora fototra, fitaovam-pitantanana ary fitaovan-tseratsera rehetra ho an'ireo faritra 15 kendrena amin'ity hetsika fanentanana ifotony ity izay notanterahana ny 28-29-30 Jona 2021. Ny UNICEF Madagascar dia nanohana ihany koa ny fanentanana ifotony izay nataon’ireo mpanentana, ny fampiharana ny paikady mitety sy manakaiky vahoaka ho fanarenana ny fahatarana teo amin’ny fanaovam-baksiny mahazatra sy fanomezana vitamina A ho fanampin-tsakafo.

Agent communautaire Sahondra
Agent vaccinateur Sahondra
Agent vaccinateur Sahondra