Teraka fanindroany indray izy ireo nohon’ny fahazoany kopia nahaterahana

-

Fanja Saholiarisoa
Honorette reçoit son acte de naissance pour la première fois
UNICEF Madagascar/2021/Alida
06 Jolay 2021

Ho fanamarihana ny fankalazana ny Andron’ny Ankizy Afrikana dia nisy fitsarana mitety vohitra faobe ho fikarakarana ny taratasim-pahaterahana notanterahina tao Fénérive Est, renivohitry ny Distrika Analanjirofo. Olona aman-jatony, ka ny ankamaroany dia renim-pianakaviana sy ny zanany, no tonga tamin’io andro io mba hahazo ny kopia nahaterahany voalohany teo amin’ny fiainany.

Anisan’ireo olona ireo i Fanomezantsoa Honorette, izay, talanjona tokoa raha sambany vao nahita ny anarany nisoratra teo amin’ilay taratasy fotsy. 13 taona izy ary izao vao neken'ny lalàna amin'ny fomba ofisialy ny maha-izy azy.

« Afaka nandeha tany an-tsekoly ihany izy na dia tsy nanana taratasy fanamariham-pahaterahana aza, saingy ankehitriny raha hiatrika ny fanadinana ofisialy voalohany izy, dia fepetra iray takiana amin’ny fanatrehany io fanadinana io ny fananana ity taratasy ity », hoy ny fanazavan’i Kalo Viviana Honorette, reniny. Hanova tanteraka ny fiainan’i Honorette manontolo, izay maniry ny ho tonga mpitsabo, ity taratasy ity.

Toa izany koa i Nadia, 7 taona izay voasoratra anarana tao amin’ny lisitra navoakan’ny kaominina momba ny fikarakarana ny kopia nahaterahana. Sarobidy ho an’i Laurence reniny izany fotoana manokana ho an’ny zanany izany. « Tsy mba niteraka tany amin’ny tobim-pahasalamana aho, ary tsy mba afaka nahazo ny kopia nahaterahany satria tsy nanana ny enti-manana handoavana ny sarany na ny fitaovana hanaovana izany tamin’izay fotoana izay, » hoy hatrany ity reny tokan-tena ity.

Raha ny fanambaran’ny Filohan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany any Fénérive Est, dia maro ireo antony nolazain’ireo fianakaviana fa nahatonga ny tsy fahazoan’izy ireo ny kopia nahaterahana. Anisan’izany ny tsy fahafantarana ny zo sy ny lalàna ka mahatonga azy ireo nijanona tao anatin’ny tsy fahalalàna.

Nambaran’ny Filohan’ny fitsarana ihany koa fa maro ny ankizy afaka mankany an-tsekoly na tsy manana taratasy fanamariham-pahaterahana aza. Saingy miakatra ny tahan’ny fandaozana ny sekoly raha vao miakatra amin’ny kilasim-panadinana ireny ankizy ireny satria tena ilaina amin’ny fanadinana ofisialy io taratasy io. Mba hanatrarana io fahatarana io, dia notanterahina tany amin’ireo sekoly manerana ny faritra ny fanentanana ny vondrom-piarahamonina mba hampahafantarana ireo ray aman-dreny ny fikarakarana ity fitsarana mitety vohitra ity. «Tao anatin’ny telo andro dia afaka nahazo didim-pitsarana  mikasika ny fanamariham-pahaterahana miisa 7.000 izahay, izay tena lehibe mihoatra noho ny ezaka efa natao teo aloha,»  hoy ny fanazavan’i Bernako Minerva, Filohan’ny Tribonaly ambaratonga voalohany. Tsara ho fantatra fa 31%-n’ny ankizy latsaky ny 5 taona no tsy manana kopia nahaterahana any amin’ny Faritra Analanjirofo.

Mba hanohizana izany ezaka tsara eo amin’ny fanoratana ara-dalàna ny anaran’ny zaza teraka sy ho fanentanana ny amin’ny fisitrahana ny zo ho an’ny fahavelomana sy ny zo mahaolona izany, dia notohanan’ UNICEF ny Tambazotra Fiarovana ny Zaza any amin’ny Faritra Analanjirofo amin’ny fanatontosana fitsarana mitety vohitra fanomezana kopia nahaterahana. Ankizy miisa 3.000 izay mbola tsy voasoratra ao amin’ny bokim-panjakana no hahazo ny kopia nahaterahany; izany dia hahatonga ny fisian’izy ireo ho ôfisialy araka ny lalàna sy hahafahan’izy ireo misitraka ny zony amin’ny fahafenoany: ny fandehanana an-tsekoly, ny maha-olom-pirenena, ny fahafahana mifidy, ny fandovàna, ...

Maro ireo renim-pianakaviana tonga tamin’io fotoana io, anisan’izany ireo reny tokan-tena. Ho an’ireo ankizy zanaky ny reny tokan-tena dia nosoratana hoe tsy fantatra ny ray niteraka, toy izany koa ireo ankizy iray reny saingy samihafa ray.