УНИЦЕФ: Да чуем гласа на младежите!

Юношеството - удивително време за учене и опит, развитие и изразяване на критично мислене и участие в социални и политически въпроси

Момичета и момчета гласуват с палци "за" или "против".
UNICEF Bulgaria/2017

Юноществото - възрастта на взъможностите

Изтеглете: Данни за подрастващите в България.

Гледайте на двете части на конференцията на живо във Фейсбук тук: Първа част и Втора част.

София, 20 септември 2017 г.: УНИЦЕФ България започва дългосрочна инициатива, с която да насочи общественото внимание към децата в периода на юношеството – защото това е възраст на бурно развитие, свързано с предизвикателства, но и с изключителни възможности, които трябва да бъдат използвани за тяхното развитие и за развитието на обществото.

УНИЦЕФ и Youth Policy Labs призоваваха младежите да дадат своя глас в проучването "Възрастта има значение". 

Последните научни изследвания доказват, че промените, които настъпват в тази възраст, са изключително бързи и многостранни.

Юношеството е втория най-динамичен период от развитието на мозъка след този в ранна детска възраст.

За разлика от физическите промени, които настъпват в пубертета, значителните промени, които хормоните предизвикват в мозъка, остават по-малко видими и разбираеми за родители, учители, за обществото като цяло. Това именно допринася тази възраст да бъде съпътствана от толкова динамично променящи се емоции и склонност към рисково поведение.

Тези усилия на УНИЦЕФ са подкрепени от данните от доклада “Възрастта има значение”/Age Matters/ - изготвен и публикуван от Youth Policy Labs по поръчка на регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия – които сочат, че един от начините, по който юношите могат да бъдат чути, е именно чрез участие в политики и програми. Резултатите обаче показват, че достъпът до политическо участие, като една от многото форми на овластяване, включително участието в детски и младежки организации, е все още ограничен. 

 

Момиче позира за снимка по време на уъркшоп на УНИЦЕФ за младежи. Зад нея се виждат Глобалните цели за устойчиво развитие.
UNICEF Bulgaria/2017
Момче позира за снимка по време на уъркшоп за младежи на УНИЦЕФ.
UNICEF Bulgaria/2017

УНИЦЕФ проведе двудневна консултация с младежи от цялата страна

В допълнение – според Общ коментар №20 (2016) на Комитета на ООН за правата на детето, държавите чрез диалог и взаимодействие със самите подрастващи, трябва да насърчават среда, в която да се признава същинската стойност на юношеството. Също така да се въведат мерки, които да им помогнат в развитието, да изследват тяхната нововъзникваща идентичност, убеждения, сексуалност и възможности, да балансират риска и безопасността, да изграждат способности за вземане на свободни, обосновани и позитивни решения и избор в живота, както и успешно да ги преведат през прехода към зрялата възраст.

В Коментара се подчертава още важността на подхода, основан на човешките права, който включва признаване и зачитане на достойнството и силата на подрастващите, както и ангажимент за насърчаването, защитата и осъществяването на техните човешки права, без дискриминация. Необходимо е юношите да бъдат насърчени да вземат активно участие не само в техния собствен живот, но и в обсъждането и решаването на обществените проблеми в общността им.

Тийнейджърите са специфична група в обществото и са изключително уязвими, което изисква специално внимание и отношение. Това е времето, в което младият човек започва да създава своите социални, културни, образователни, емоционални и икономически ресурси, затова и промените, направени през този период, са основополагащи за осигуряването на пълноценен живот в по-зряла възраст.

Имайки предвид всичко това, УНИЦЕФ България и партньори работят в посока юношите да бъдат активни в обществения живот и да израстват в стабилна и пълноценна среда с подкрепата на родители, училище, общност, връстници, държавни институции, медии и социално отговорен бизнес – защото днешните младите хора са утрешните родители, лекари, учители, инженери, предприемачи, министри и граждани, от които ще зависи развитието на обществото и на света.

Вижте още изследванияна на УНИЦЕФ и партньори, посветени на юношеството: 

Поведение и здраве при деца в училищна възраст – HBSC 2013/2014 Международно изследване УНИЦЕФ, Световна здравна организация и Института за изследване на населението и човека

Моят глас е важен – доклад от Националната консултация с деца във връзка с актуализирането на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г., която се проведе в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).