УНИЦЕФ и област Монтана продължават сътрудничеството за благосъстоянието на всички деца

Д-р Джейн Муита с първо посещение на терен в област Монтана

16 Август 2018
Представителят на УНИЦЕФ за България, д-р Джейн Муита, държи в ръце бебе, по време на визита в услугите, подкрепени от УНИЦЕФ в Монтана
UNICEF Bulgaria/2018/Paleykov

София, 6 юли 2018 г. - Д-р Джейн Муита, новият представител на УНИЦЕФ за България, направи първото си посещение на терен в област Монтана. Тя искаше да се запознае лично с няколко съвместни проекта на УНИЦЕФ, областна администрация Монтана и всички общини в района. Проектите започнаха през 2013 г. с подписването на Меморандум за разбирателство на регионално ниво за подобряване на благосъстоянието на всички деца в областта. Основната цел на партньорството е да се създаде работещ модел и система от ефективни услуги за подкрепа на децата и техните родители, децата в риск и уязвимите семейства и общности. Това включва прилагането на някои от най-добрите практики в света по отношение на грижите за децата, защитата на децата, реформата на правосъдието по отношение на непълнолетни и действията за установяване и гарантиране на правилното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Доктор Муита се срещна с представители на местните власти, централната администрация, доставчиците на услуги, семействата и децата, където видя напредъка и дискутира възможностите за подобрение. Тя представи и основните компоненти на новата програма за сътрудничество за периода 2018-2022 г. между УНИЦЕФ и правителството на Република България. Беше отбелязано, че значим и устойчив напредък за благосъстоянието на децата и тяхната закрилата може да бъде постигнат само когато местните власти и общности, централната администрация, бизнесът и гражданското общество обединят усилия и работят заедно.

„Наистина съм впечатлена от страстта, опита, ангажираността и сътрудничеството на различните партньори, които допринасят за зачитането на правата на децата в този регион. УНИЦЕФ ще продължи да си сътрудничи и да предоставя техническа помощ в областите, обхванати от новата програма за страната 2018-2022, като постига още по-големи резултати за децата.“, каза д-р Муита.

Изпълнението на Меморандума за разбирателство в област Монтана се осъществява от регионална координационна група, председателствана от зам. областния управител - групата включва представители на всички 11 общини, Регионална дирекция "Социално подпомагане", Регионална инспекция по образование, Регионална здравна инспекция, Регионална полицейска дирекция, Районни съдилища и прокуратури, неправителствени организации. В рамките на това сътрудничество са разработени следните услуги:

1.Семейно консултативен център (СКЦ). През 2016 г. в Монтана са създадени 2 СКЦ - в градовете Монтана и Берковица с 1 филиал във Вършец. Социални работници, социални помощници, медицински сестри и психолози работят в центровете. СКЦ предлага пакет от програми и услуги, съобразени с нуждите на общностите:

:: Обучение и подкрепа за развитие на умения в областта на грижите за малки деца – пълноценно хранене, развиваща и стимулираща грижа, образование;
:: Предотвратяване на ранните бракове и ранното раждане - промяна на нормите на общността, идентифициране на момичета в риск, знания и умения за сексуално и репродуктивно здраве;
:: Мотивация, съдействие и подкрепа за записване в образователни услуги - детска градина, училище, завършване на определено ниво на образование от възрастни;
:: Предотвратяване и идентифициране на насилието срещу деца и жени;
:: Предоставяне на информация, посредничество и подкрепа за семейно планиране;
:: Медиация и предоставяне на информация по отношение на достъпа до обществени услуги - социално подпомагане, здравеопазване, жилищно настаняване. 

2. Инновационна услуга за деца жертви и свидетели на престъпление „ЗонаЗаКрила - център за застъпничество и подкрепа на деца“ - стартирала през 2015 г. в Монтана. Центърът за застъпничество за деца се стреми да подпомага деца, жертви на насилие, и техните семейства по време на всички съдебни производства (процесът на предварително разследване, досъдебни и съдебни етапи), както и в процеса на физическо и емоционално възстановяване. С въвеждането на центровете за застъпничество за деца УНИЦЕФ има за цел да подкрепи разработването на модел за услуги в общността за деца, жертви на насилие и техните семейства, както и ефективен механизъм за координация и сътрудничество на местно и национално равнище при разпознаването и отговора на насилието срещу деца. След независима оценка на въздействието, УНИЦЕФ ще подкрепи правителството, за да разшири модела си в национален мащаб.

3. Програма „Работилница за родители – да пораснем заедно” - от 2013 г. насам. Това е програма за ранно детско развитие, организирана от УНИЦЕФ в България в партньорство с читалища, общини, библиотеки и детски градини. Работилницата предоставя на родителите на деца до 4 години възможност да споделят своя опит, знания и тревоги относно отглеждането и общуването с техните малки деца в присъствието на специалисти. По време на семинарите родителите научават за основните психологически потребности на децата в съответната възрастова група и как да насърчават когнитивното и емоционално развитие на детето си, как да определят граници, без да се стигне до прибягване към насилие и как да комуникират ефективно с детето си.

4. Изпълнение на проекта „Заедно от детската градина“ - стартирал през 2015 г. Той насърчава приобщаваща среда за обучение в 3 детски градини в Монтана – „Детелина“, „Буратино“ и „Приказен свят“, където децата с увреждания могат да реализират правото си да учат, да играят и да растат заедно със своите връстници.

5. Въвеждане на обучения за правата на децата в училище - в съответствие с препоръките от националната консултация с деца през 2015 г. УНИЦЕФ в България в партньорство с Министерството на образованието iнауката подкрепя въвеждането на такова обучение в десет пилотни училища като допълнителна учебна дейност чрез създаването на клубове на УНИЦЕФ. През периода 2017-2018 г. четири клуба в района на Монтана продължават своята дейност и развиват различни инициативи за популяризиране на правата на детето - в Монтана, Берковица, Владимирово и Лом.

Контакт за медии

Деница Делвил

Директор Kомуникации

УНИЦЕФ България

Тел.: +359 2 96 96 207

За УНИЦЕФ:


УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.

Следвайте ни във ФейсбукТуитър и Инстаграм.