Drejtësia miqësore për fëmijët

UNICEF-i promovon qasjen e barabartë të fëmijëve në një sistem drejtësie më miqësor dhe mbështet partnerët vendas në administrimin e drejtësisë për të miturit sipas standardeve ndërkombëtare.

Drejtësia miqësore për fëmijët
UNICEF/Giacomo Pirozzi