Bảo vệ trẻ em

UNICEF tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em nhằm bảo vệ trẻ em và gia đình khỏi một loạt các rủi ro. Bao gồm việc đảm bảo mọi trẻ em có được môi trường gia đình thân thiện, tiếp cận hỗ trợ tư pháp và bảo vệ khỏi bị bạo hành, lạm dụng và bóc lột.

UN Viet Nam\shutterstock

Vấn đề

Every child has the right to protection

Mọi trẻ em đều có quyền được bảo vệ. Ở Việt Nam, UNICEF tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực công tác xã hội, tiếp cận hỗ trợ tư pháp và bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành, lạm dụng và bóc lột. Hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia bao gồm tất cả các biện pháp và tổ chức phối hợp với nhau tại Việt Nam trong công tác bảo vệ trẻ em. Các tổ chức này có thể bao gồm những tổ chức đóng vai trò quan trọng trong phúc lợi xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cũng như các cơ quan thực thi pháp luật. Một hệ thống bảo vệ trẻ em mạnh mẽ sẽ giải quyết nhiều rủi ro có liên quan đến nhau mà trẻ em và gia đình đang phải đối mặt.

Tất cả trẻ em đều có quyền được bảo vệ khỏi bạo lực, bóc lột và lạm dụng

Solution

Hoạt động của UNICEF tại Việt Nam sẽ hỗ trợ xây dựng một hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia mạnh mẽ, hoạt động vì lợi ích tốt nhất của mọi trẻ em, bao gồm cả những em dễ bị tổn thương nhất.

Công tác tăng cường bảo vệ trẻ em của UNICEF sẽ tập trung vào năm lĩnh vực chính: Hệ thống bảo vệ Trẻ em, Bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành, Tăng cường công tác xã hội, Tư pháp Trẻ em và Phòng ngừa lạm dụng trẻ em. 

Tài liệu liên quan

Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Viet Nam
The digital world is fascinating and changing constantly giving us varying platforms to communicate and interact. However, there are hidden risks associated when you are online. To protect your privacy on the Internet, follow the steps recommended in the video and remember:
Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Viet Nam
Do not accept friend requests from strangers Unfriend people you don't trust Make sure that your privacy setting allows only family and friends When in trouble, talk to your parents or a teacher you trust "One click might turn your life upside down." Let's take action so that we can be safer in the digital space.