Báo cáo đánh giá Tài chính cho ngành Nước ở Việt Nam

Báo cáo này phân tích thực trạng cấp nước đô thị và nông thôn

Điểm nổi bật

Báo cáo này phân tích thực trạng cấp nước đô thị và nông thôn, thu gom và xử lý nước thải ở cả thành thị và nông thôn, cấp nước và vệ sinh ở các trường học và trung tâm y tế và tình hình cung cấp tài chính cho lĩnh vực nước sạch và vệ sinh (NS&VS) ở Việt Nam. Mục tiêu chính của báo cáo là đưa ra các khuyến nghị cho Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển về chiến lược cung cấp tài chính cho ngành nước trong tương lai. 
 

Đánh giá này do UNICEF Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện trong khuôn khổ Quỹ SDG chung nhằm hỗ trợ Việt Nam hướng tới chiến lược tài chính tổng hợp năm 2030 giúp đẩy nhanh việc đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững.

Báo cáo đánh giá Tài chính cho ngành Nước ở Việt Nam
Tác giả
UNICEF Việt Nam | MARD
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt