ÝUNISEF we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Çaganyň ösüşine gözegçilik etmek boýunça Gollanmadan peýdalanmak boýunça tälimçiler üçin okuwlary geçirýärler

08 Noýabr 2023
Ashgabat, 8 November 2023 - Ministry of Health and Medical Industry of Turkmenistan and UNICEF are continuing the series of Training of Trainers for health professionals from primary health centers on using the Guide for Monitoring Child Development (GMCD). The program, which started in September and is ongoing, is a significant part of the introduction of early identification and intervention services and developmental pediatrics in demonstration areas across all velayats and Ashgabat.  The program feature
UNICEF Turkmenistan

2023-nji ýylyň 8-nji noýabry, Aşgabat. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi we ÝUNISEF başlangyç lukmançylyk-sanitariýa kömegi boýunça merkezleriň saglygy goraýyş işgärleri üçin Çaganyň ösüşine gözegçilik etmek boýunça gollanmadan (ÇÖGG) peýdalanmak barada okuwlaryň toplumyny geçirmegi dowam edýär. Sentýabrda başlanan we häzir hem dowam edýän bu maksatnama ähli welaýatlarda we Aşgabatda irki döwürde ýüze çykarmak we goşulyşmak hyzmatlaryny girizmegiň we ösüş pediatriýasynyň wajyp bölegi bolup durýar.

Maksatnamanyň çäklerinde Çaganyň ösüşine gözegçilik etmek boýunça täzelenen elektron Gollanma arkaly işlemegiň amaly taraplary öwredilýär, gatnaşyjylar onuň funksional mümkinçilikleri we ulanmagyň amatlylygy bilen tanyşýarlar. Okuwyň dowamynda ÇÖGG-iň elektron ulgamyny ulanmak arkaly maglumatlary toplamagyň iň gowy tejribesi tanyşdyrylar, bu bolsa çaganyň ösüşine baha bermek boýunça anyk we öz wagtynda maglumatlary almagy üpjün eder. Okuwyň dowamynda dekabr aýynyň ortasyna çenli öz sebitleri boýunça bilimleri yzygiderli böleklere bölmäge ukyply professional tälimçileriň ulgamy dörediler we ähli ýurt boýunça çagalara peýda berjek  netijelilik gazanylar. Bu işe goldaw bermek maksady bilen, her bir tälimçi Çaganyň ösüşine gözegçilik etmek boýunça täzelenen elektron Gollanma ýüklenen planşet bilen üpjün ediler.

ÇÖGG – bu täzeçil gural bolup, ol çagalaryň sagdyn ösüşiniň monitoringine we ony goldamaga niýetlenilýär. Ol çagalaryň durmuşa gadam basmagy üçin iň gowy badalgany üpjün etmek bilen, saglygy goraýyş işgärlerine, terbiýeçilere we ene-atalara bilelikde irki döwürde ösüş bilen baglanşykly meseleleri ýüze çykarmaga we çözmäge mümkinçilik berer.

Habarlaşmak üçin salgylar

Mähriban Mullabaýewa
Jemgyýetçilik bilen aragatnaşyk boýunça hünärmen
ÝUNISEF Türkmenistan
Tel: +993 12 488355

ÝUNISEF barada

ÝUNISEF her bir işinde her bir çaganyň hukuklaryny we abadan ýaşaýşyny öňe sürýär. Biz hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde dünýäniň 190 ýurdunda we territoriýasynda borçlarymyzy durmuşa geçirmek ugrunda işleýäris. Munuň bilen baglylykda, biz has ejiz we ünsden düşürilen ilat toparlaryny nazara alyp, ähli ýerde çagalaryň bähbitlerini goraýarys.

ÝUNISEF we onuň işjeňligi barada has giňişleýin maglumat almak üçin www.unicef.org sahypasyna giriň.

ÝUNISEF-iň Twitter we Facebook hasabyna agza boluň.