Детска заштита

Сите деца имаат право да бидат заштитени од насилство, експлоатација и злоупотреба

Мало девојче и нејзиниот поголем брат ѕиркаат низ венецијанер ролетни на прозор
UNICEF/2017/Georgiev

Предизвик

Насилството, запоставеноста и злоупотребата на децата особено во најраните години,може да остави  трајни последици врз развојот на нивниот мозок. Ова може да резултира со тешкотии во учењето и ограничени социјални вештини. Исто така, овие деца имаат многу повеќе шанси да покажат ризично или деликвентно однесување, или да страдаат од депресија или анксиозност кога ќе бидат возрасни.

Слични доживотни физички и когнитивни лузни добиваат и децата лишени од семејна средина. Околу 119 деца и млади, од кои многу се деца под 3 години и деца со попреченост, сѐ уште живеат во големи институции во земјата, без љубовта, вниманието и поддршката што им треба и на кои имаат право.

На секое дете му треба безгрижно детство, детство кое е целосно ослободено од насилство, експлоатација и злоупотреба

Во моментов, постојат национални системи за превенција, откривање, упатување и одговор на децата-жртви на насилство и злоупотреба. Меѓутоа, има многу недостатоци кои ги спречуваат да работат онолку ефикасно колку што е потребно. Еден значаен пример е честиот недостаток на координација меѓу различните институции, што води кон активности кои не се во најдобар интерес на детето, како што се пролонгирани постапки и повторни испрашувања на децата-жртви на насилство, а што може да ја влоши нивната веќе многу стресна ситуација.

Во вакви ситуации, дури и со најдобри намери, несоодветниот одговор на случаите на насилство и злоупотреба на деца може да остави негативни последици врз детскиот развој. 

На децата им треба основа за фер шанса, за секое од нив да опстане, да напредува и да го достигне својот целосен потенцијал

Националните системи и служби за детска заштита треба да бидат поефикасни и мора да се преземат мерки за поддршка на законодавство со кое ќе се стимулира подобра превенција, откривање, упатување и заштита на децата. Ова е особено важно за квалитетот и достапноста на здравствениот и образовниот систем и услуги.

Недостига и едукација на родителите и децата за важноста од создавањесредина без насилство и злоупотреба, како и на стручните лица кои работат со случаи на насилство врз деца.

Решение

УНИЦЕФ работи на унапредување и подобра координација на државните институции и службите во заедницата во насока на подобра превенција, откривање, упатување и одговарање на насилството кон децата, истовремено давајќи осврт на законските, медицинските, психолошките, образовните и социјалните потреби на децата-жртви на насилство. Исто така, ние поддржуваме изработка на поефикасна национална правна рамка.

Наша цел е да поддржиме воспоставување на ефективен процес за идентификација и упатување во случаите на насилство врз деца, поврзувајќи ги образованието, здравството, судството, полицијата, социјалната заштита и граѓанските организации . Поддржуваме развивање и имплементација на програми и услуги за позитивно родителство заради зајакнување на професионалците кои работат со деца, родителите и членовите на заедницата.

УНИЦЕФ се залага за поддршка на реформите предводени од Министерството за труд и социјална политика, за ставање крај на непотребното згрижување деца во институционална заштита и за исполнување на нивното право да растат во семејство полно со љубов.

Ние работиме во насока на намалување на ризикот од напуштање и сместување на децата во институции. Затоа, треба да создадеме систем на детска заштита кој ќе ги поттикнува семејствата да останат заедно секогаш кога е можно.