बालस्वास्थ्य र स्याहार

के तपाईंलाई थाहा छ, शिशु पछि गएर कति खुशी र स्वस्थ रहन्छ भन्ने कुरामा उसको पहिलो १,००० दिनको ठुलो हात रहन्छ ?

नेपाल सरकार, युनिसेफ नेपाल
बाल स्वास्थ्य
UNICEF Nepal