ແຜນງານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາຫຼັບເດັກ 2022-2026

ແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ນີ້ ຈະສະໜອງກອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ໃນປີ 2022-2026.

Cover page
-