ຄໍາກ່າວຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ - ແຜນງານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ 2022-2026

ຂອບໃຈ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຮັກແພງ

-
Thank you
-
19 ຕຸລາ 2021