ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເສີມສ້າງການຮ່ວມມື ກັບ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກວິຊາການ ເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ ແມ່ ແລະ ເດັກ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈໍາປິ ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN), ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ອົງການ ຢູນິເຊັບ, ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ການແລກປ່ຽນຜົນການຄົ້ນຄ້ວາຫຼ້າສຸດດ້ານໂພຊະນາການ ກັບ ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະມາຊິກຂອງສະຖາບັນການສຶກສາໃນປະເທດ.

15 ຕຸລາ 2021
A meeting
-

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2 ກັນຍາ 2021 - ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນ ຫົວໜ້າຄະນະກອງເລຂາຂອງໂຄງການ NIPN, ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ວິນເຊັນ ວີຣາ, ຫົວໜ້າຝ່າຍຮ່ວມມື ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບນໂຣ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NIPN) ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການໃນທົ່ວປະເທດ ເເລະ ເພື່ອນໍາສະເໜີກະດານຂ່າວອອນລາຍ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການພາກລັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວເເມ່ນເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ຄະນະບໍດີ, ນັກວິຊາການ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ຈາກ ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດແລະການແພດເຂດຮ້ອນ ສປປ ລາວ ເເລະ ຍັງເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບັນດານັກສຶກສາຈາກສະຖາບັນຕ່າງໆຜ່ານທາງອອນລາຍ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ ເປັນໂອກາດອັນດີໃຫ້ເຮົາໄດ້ມາແລກປ່ຽນຜົນໄດ້ຮັບຈາກບົດຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການທີ່ອັບເດດ ແລະ ທັນເຫດການທີ່ສຸດ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກັບເສດຖະກິດສັງຄົມ, ເດັກນ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ, ບົດຄົ້ນຄວ້າບັນດາປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດອາຫານຊໍາເຮື້ອແບບລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັັບ ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ. ບົດຄົ້ນຄວ້າ ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍັງກ່ຽວພັນກັບວຽກງານຂອງບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການເຊັ່ນດຽວກັນ. ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໂພຊະນາການທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆດ້ານໂພຊະນາການທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນປະເທດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ, ໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່າງການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ນີ້.

ກອງປະຊຸມນີ້ຈັດຂຶ້ນພາຍຫຼັງການເປີດນໍາໃຊ້ ກະດານຂ່າວອອນລາຍ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໃນເດືອນກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ເຊິ່ງລະບົບດັ່ງກ່າວ ເປັນລະບົບດິຈິຕອນທີ່ຊ່ວຍຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ບັນດາຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ ທັງທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຍັງຖືເປັນຖານຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານໂພຊະນາການຈາກການເຮັດການປະເມີນ ແລະ ການສໍາຫຼວດອີງຕາມປະຊາກອນ ທີ່ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານວຽກງານໂພຊະນາການສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ການເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບນີ້ ຖືເປັນຂີດໝາຍອັນສໍາຄັນໃນຂະບວນການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ກອງປະຊຸມນີ້ຈະເປັນໂອກາດໃຫ້ແກ່ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກັບລະບົບນີ້​ ແລະ ຖືເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈຸດປະສົງທາງວິຊາການອື່ນໆ.

ທ່ານ ວິນເຊັນ ວີຣາ, ຫົວໜ້າຝ່າຍຮ່ວມມື ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ສະຫະພາບເອີຣົບ ຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ວຽກງານໂພຊະນາການລວມທັງກະດານຂ່າວອອນລາຍ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ, ຊຶ່ງຖືເປັນການປະກອບສ່ວນອັນໜຶ່ງ ຕໍ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບຂຶ້ນ”.

ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບນໂຣ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ກອງປະຊຸມຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້  ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຂັ້ນຕອນ ເພື່ອປິດຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງ ຄວາມຮູ້ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ. ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງພາລະບົດບາດຂອງບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າໃນການເກັບກຳຫຼັກຖານ, ເຊິ່ງຂະບວນການນີ້ເເມ່ນຕ້ອງການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງບົດຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເເລະ ການຕັດສິນໃຈທີ່ອີງໃສຫຼັກຖານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງນະໂຍ ບາຍຕ່າງໆໃຫ້ເເກ່ລັດຖະບານ.”

ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແມ່ນໂຄງການລິເລີ່ມສາກົນຂອງ ຄະນະກຳມະທິການເອີຣົບ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາສາກົນຂອງລັດຖະບານແຫ່ງສະຫະລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ພ້ອມທັງ ມູນນິທິ ບິວ ແລະ ເມລິນດາ ເກດ. ໃນປະຈຸບັນນີ້, ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 9 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ. ການລິເລີ່ມນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງແຜນງານໂພຊະນາການ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງຮ່ວມສະໜັບສະໜູນໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອໂພຊະນາການທີ່ດີຂຶ້ນ.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ມາເຣຍ ເຟີນານເດສ
ຫົວໜ້າພະແນກໂຄສະນາ, ສື່ສານ ແລະ ການຮ່ວມມື
ອົງການຢູນິເຊັບ
ໂທລະສັບ: +856 21 487500 ext. 7508
ໂທລະສັບ: +856 20 55519681
ອີເມວ: mfernandez@unicef.org
ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook