سفر کودکان افغان در سرزمین بازی

بازی آسایش و امنیت فراهم می‌کند و به کودکان کمک می‌کند جهان پیرامونشان را بشناسند.

مهدی سیاری
01 می 2024