نماینده یونیسف در جمهوری اسلامی ایران

آشنایی با خانم مندیپ اوبرایان، نماینده یونیسف در ایران

Mandeep O'brien
UNICEF Iran/2019/Sayyari