ზოგადი განათლება

ხარისხიანი განათლება უაღრესად მნიშვნელოვანია როგორც კონკრეტული ინდივიდების, ასევე საზოგადოების განვითარებისთვის

Child at school
UNICEF/Geo-2017/Khetaguri

გამოწვევა

ხარისხიანი განათლება უაღრესად მნიშვნელოვანია როგორც კონკრეტული ინდივიდების, ასევე საზოგადოების განვითარებისთვის, რადგან ის ადამიანის წარმატებული და ნაყოფიერი მომავლის საწინდარია.  

მიუხედავად ბოლო წლების მნიშვნელოვანი მიღწევებისა, საქართველოს განათლების სისტემა ჯერ კიდევ ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას. საქართველოში განათლებაზე დახარჯული თანხა ბევრად ნაკლებია, ვიდრე ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის იგივე მაჩვენებლის მქონე სხვა ქვეყნებში. განათლების დაბალი ხარისხი ბავშვებისთვის უმთავრესი გამოწვევაა საქართველოში. ქართველი მოსწავლეების აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი სასურველზე დაბალია მოსწავლეთა ცოდნის შეფასების საერთაშორისო კვლევებში.

15 წლის მოსწავლეთა დაახლოებით ორი მესამედი ვერ აკმაყოფილებს მინიმალურ სტანდარტებს წაკითხულის გააზრების, საბუნებისმეტყველო საგნებისა და მათემატიკის ცოდნის თვალსაზრისით.

მოსწავლეთა დაბალი აკადემიური მოსწრების შედეგია ისიც, რომ ბევრი ახალგაზრდა არ იღებს სრულ საშუალო განათლებას  და შესაბამისად, ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ვერ აკმაყოფილებს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. განათლების ხარისხს საგრძნობლად აუარესებს ასევე მასწავლებელთა დაბალი კვალიფიკაცია და მასწავლებელთა დასაქმების არაეფექტიანი სისტემა. 

Girl in classroom
UNICEF/GEO-2018/Blagonravova

გამოსავალი

ესტონეთისა და პოლონეთის მთავრობებთან თანამშრომლობით ვეხმარებით საქართველოს მთავრობას განათლების სისტემის ხარისხისა და ინკლუზიურობის დონის გაუმჯობესებაში. 

ამ პარტნიორობის მიზანია  სკოლამდელი და სასკოლო დაწესებულებების პედაგოგთა მომზადების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების შემუშავება და დანერგვა  ცხრა ქართულ სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

ამ თანამშრომლობის ფარგლებში 15 პარტნიორ სკოლაში ამოქმედდა დაწყებითი კლასების ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელმაც შემოიტანა სწავლების ინოვაციური მეთოდები და ციფრული ტექნოლოგიები განათლებაში.

ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის აღნიშნული მოდელი შემდგომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვა სკოლებშიც გავრცელდება. 

ამ პარტნიორობის შედეგად ქართველი ბავშვები შეიძენენ ისეთ ცოდნასა და უნარებს, რომლებიც საჭიროა სწრაფად ცვალებად, გლობალიზებულ და ტექნოლოგიურად განვითარებულ სამყაროში თვითრეალიზაციისთვის. ბავშვებს ექნებათ თანაბარი წვდომა განათლების სფეროს ყველა სიახლეზე.

აქტიურად ვთნამშრომლობთ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან და განვითარების საკითხებზე მომუშავე სხვა პარტნიორებთან იმ მიზნით, რომ ინკლუზიური განათლება ყოველდღიურ რეალობად იქცეს საქართველოში. გაძლიერდა ინკლუზიური განათლების სამართლებრივი და ადმინისტრაციული მექანიზმი და საგანგებო საგანმანათლებლო საჭიროებათა და შეზღუდულ შესაძლებლობათა მქონე დაახლოებით 7000 ბავშვი ჩვეულებრივ სკოლებში სწავლობს.  

ჩვენი დახმარებით გაუმჯობესდა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა განათლების მიღმა დარჩენილი და სკოლის მიტოვების რისკის წინაშე მდგარი ბავშვების შესახებ მონაცემთა შეგროვებით. თუმცა ეს მონაცემები უფრო ღრმა სისტემურ ანალიზს საჭიროებს, რათა დადგინდეს სკოლის მიტოვების გამომწვევი ფაქტორები.