Не/равно детство: Цялостен анализ на детската бедност и социалното изключване в България

Настоящият цялостен анализ осигурява основата за Националния план за действие за Европейската гаранция за детето в България

Деца са седнали на пейката в детска градина и се усмихват на камеата
UNICEF/UNI114982/Holt

За

Акценти

От юли 2020 г. Регионалният офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия работи с националните правителства в седем държави — членки на ЕС (България, Германия, Гърция, Литва, Испания, Италия и Хърватия) и основните национални и местни заинтересовани страни в тези държави. Част от предоставeната подкрепа включва изготвянето на цялостни анализи на политиките, въз основа на национални проучвания.

Цялостните анализи са предназначени да осигурят информация и данни, които са необходими на правителствата за разработването на основани на доказателства национални планове за действие за Европейската гаранция за детето. В тях се прави анализ на политиките, услугите, бюджетите и механизмите за справяне с бариерите пред достъпа до услуги и непосрещнатите нужди на децата в основните области на Европейската гаранция за детето: образование и грижи в ранна детска възраст, образование, здравеопазване, хранене и жилищно настаняване.

Настоящият цялостен анализ включва два документа:

Резюме, което представя всички изводи от проучването. То е предназначено да помогне на правителството да определи децата, които следва да получат приоритет в Националния план за действие на България и да направи препоръки за мерките, които е необходимо да бъдат въведени на национално, областно и местно равнище като допълнение към съществуващите мерки, които са се оказали ефективни за постигане на положителни резултати за децата.

Основен доклад, който идентифицира децата в нужда и бариерите, с които се сблъскват при достъпа до услугите, обхванати от Препоръката, като така допринася за подготовката на Националния план за действие за Европейската гаранция за детето за България. В него децата в нужда са идентифицирани с цел насочване на най-ефективните мерки към тях, така че да се възползват в най-голяма степен от Европейската гаранция за детето.

Резюме, достъпно за изтегляне на английски и български език.

Неравно детство - корица на доклада на български език
Автор
УНИЦЕФ