УНИЦЕФ: Децата, бягащи от войната в Украйна, са изложени на по-голям риск от трафик на хора и експлоатация

Фондът за децата на ООН призовава за засилени мерки за закрила на децата, преминаващи от Украйна в съседните ѝ държави

19 Март 2022
Момиче седи само, завито с одеяло, край път на границата между Украйна и Румъния
UNICEF/UN0599229/Moldovan
Момиче седи само с куфари край пътя близо до границата между Украйна и Румъния.

ЖЕНЕВА/НЮ ЙОРК, 19 март 2022 г. - Днес УНИЦЕФ предупреди, че децата, бягащи от войната в Украйна, са изложени на по-голям риск от трафик на хора и експлоатация. Обикновено целта на трафикантите е да се възползват от хаоса, породен от широкомащабните движения на населението, и с над 1,5 милиона деца, напуснали Украйна като бежанци от 24 февруари насам, и безброй други, разселени от насилието в страната, заплахата, пред която са изправени децата, нараства и става все по-реална.

Според скорошен анализ, извършен от УНИЦЕФ и Групата за междуинституционално сътрудничество срещу трафика на хора (ICAT), 28% от идентифицираните жертви на трафик на хора в световен мащаб са деца. В контекста на ситуацията в Украйна, експертите по закрила на детето на УНИЦЕФ смятат, че децата ще съставляват още по-голям дял от потенциалните жертви на трафик на хора, като се има предвид, че почти всички бежанци, напуснали Украйна към момента, са именно деца и жени. 

„Войната в Украйна причинява масово разселване и потоци от бежанци – условия, които могат да доведат до значителен скок в трафика на хора и остра криза в областта на закрилата на детето“

„Разселените деца са изключително уязвими и могат да бъдат отделени от семействата си и да станат жертва на експлоатация и трафик на хора. Правителствата в района трябва да се активизират и да предприемат мерки, за да бъдат децата в безопасност“.

предупреди Афшан Кан, регионален директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия.

Повече от 500 непридружени деца са преминали границата между Украйна и Румъния в периода от 24 февруари до 17 март. Вероятно истинският брой на децата, които са отделени от семействата си, и са преминали от Украйна в съседните ѝ държави, е много по-голям. Отделените от семействата си деца са особено уязвими на трафик на хора и експлоатация.

„Децата, бягащи от войната в Украйна, трябва да преминат скрининг, за да се оцени уязвимостта им, когато преминават в съседна държава“, каза Кан.

„Трябва да се положат всички възможни усилия, за да се засили процесът по скрининг в контролно-пропускателните пунктове, където се сбират бежанци“.  

За да защитят и подкрепят децата и семействата, които бягат от Украйна, УНИЦЕФ и Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), в партньорство с правителства и организации на гражданското общество, основават Центрове за подкрепа на деца и семейства „Blue Dots“ – безопасни места, където да се предоставят необходимите услуги на деца и жени. Тези специализирани безопасни пространства предоставят ключова информация на пътуващите семейства, помагат за идентифицирането на непридружени и разделени от семействата си деца, осигуряват тяхната защита и представляват своеобразен център за основни услуги.

Центрове за подкрепа на деца и семейства „Blue Dots“ вече са основани в държави, посрещащи украински деца и жени, и през следващите дни предстои те да бъдат умножени, включително като се основат нови 34 точки в Полша.

УНИЦЕФ настоятелно призовава правителствата на съседните на Украйна държави и други приемащи бежанци държави да засилят скрининга с цел закрила на децата на контролно-пропускателните пунктове, особено на тези на Украйна, за да идентифицират по-добре децата в риск. Освен това УНИЦЕФ призовава правителствата да подобрят трансграничното сътрудничество и обмена на знания между граничните власти, правоприлагащите органи и органите за закрила на детето и бързо да идентифицират отделените от семействата си деца и да прилагат процедури за проследяване и събиране на семейства във връзка с децата, лишени от родителска грижа.

Необходимо е да се прави допълнителен скрининг за защита от рискове в убежища, големи градски ЖП гари и други места, където се събират или през които преминават бежанци. Също така за националните и международните правоприлагащи органи е от решаващо значение да наблюдават движението на деца и жени и активно да намаляват рисковете, пред които са изправени уязвимите групи.

Контакт за медии

Красимира Антимова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 882 344 553

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.