Връзка между теория и практика

Модули на УНИЦЕФ за приобщаващо образование, Обучение за обучители

Модул- приобщаващо образование-връзка между теория и практика
UNICEF Bulgaria/2019

Акценти

Предистория и контекст


Приобщаващо образование в региона на ЦИЕ/ОНД


Убеждението, че всяко дете има право на качествено образование, което защитава и поощрява неговото достойнство и оптимално развитие, е залегнало в основания на човешките права подход на УНИЦЕФ към образованието. За да научите повече за концептуалната рамка на УНИЦЕФ за приобщаващо образование, вижте публикацията The Right of Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education. Качественото образование е право на всяко дете. Конвенцията за правата на детето (КПД) и Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) ясно изразяват целта за гарантиране на качествено образование за всеки и значението на холистичната подкрепа за разгръщане на потенциала на всяко дете. Качествено образование се постига само когато всяко едно дете, включително децата от маргинализираните и изключените групи, е в училище и получава качествено образование, което му необходимо в живота.

Приобщаващо образование - встъпителен модул
Автор
УНИЦЕФ
Дата на публикуване
Езици
Български