Việt Nam cam kết sẽ cải thiện công tác tư pháp người chưa thành niên

Chia sẻ kinh nghiệm xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền xét xử của các Tòa Gia đình và người chưa thành niên

UNICEF Việt Nam
Experience Sharing in Handling Cases under the Jurisdiction of Family and Juvenile Courts
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung