Số liệu đáng chú ý về Tiêm chủng

Mỗi năm UNICEF tiêm chủng cho gần một nửa số trẻ em trên toàn thế giới.

Fast Facts on Immunization
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung