Đối thoại chính sách và hỗ trợ vận hành hệ thống bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó lâu dài với các cú sốc

Việt Nam

Hỗ trợ của UNICEF Việt Nam về bảo trợ xã hội
UNICEF Việt Nam\Vũ Lê Hoàng

Giới thiệu

COVID-19 đã mang lại cơ hội để thúc đẩy hơn nữa chương trình nghị sự về vận động chính sách cho lĩnh vực bảo trợ xã hội. UNICEF đã trợ giúp Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng và chia sẻ bằng chứng kịp thời để thông tin cho tiến trình cải cách chính sách nhằm giúp cho hệ thống bảo trợ xã hội đáp ứng tốt hơn với các cú sốc và thân thiện với trẻ em. Tài liệu này tóm tắt các đánh giá, nghiên cứu và phân tích cũng như can thiệp mà UNICEF hỗ trợ về bảo trợ và trợ giúp xã hội ở Việt Nam.

Đối thoại chính sách và hỗ trợ vận hành hệ thống bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó lâu dài với các cú sốc

Tải tài liệu