Báo cáo tóm tắt Tình hình Trẻ em và Trẻ vị thành niên tại thành phố Đà Nẵng

Áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền tập trung vào sự công bằng cho báo cáo phân tích tình trẻ em và trẻ vị thành niên tại Đà Nẵng

Điểm nổi bật

Năm 2019, Đà Nẵng đãchính thức tham gia Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em với sự hỗ trợ của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF),  trở thành thành phố thứ 2 tham gia tại Việt Nam, sau Thành phố Hồ Chí Minh.

“Thành phố thân thiện với trẻ em” là một thành phố/cộng đồng nơi tiếng nói, nhu cầu, ưu tiên và quyền lợi dành cho trẻ em là một phần không thể tách rời trong cácc chính sách, chương trình và quyết định công. Việc tham gia Sáng kiến của Đà Nẵng nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nữa Công ước Liên hợp quốc về quyền dành cho trẻ em và Luật trẻ em (2016) trên địa bàn thành phố, tạo ra các kết quả thực tế, có ý nghĩa và đo lường được.

Để được công nhận hoàn toàn là một thành phố thân thiện với trẻ em, Đà Nẵng sẽ phải trải qua một quá trình đánh giá nghiêm ngặt. Báo cáo Phân tích tình hình trẻ em và trẻ vị thành niên thành phố Đà Nẵng là bước đầu tiên trong lộ trình tham gia “Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em” của thành phố. Trong đó, báo cáo được áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền nhằm phân tích những kết quả đạt được, xu hướng và khoảng trống chính về việc thực hiện quyền trẻ em trên các cơ sở dữ liệu mới nhất. Mục đích chính của Báo cáo này là hỗ trợ phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng trong xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) thành phố trong giai đoạn 2021-2025 cũng như Chương trình hành động vì trẻ em trong giai đoạn 2021-2030 gắn với việc quy hoạch đô thị của thành phố. Việc lồng ghép các chỉ tiêu và chỉ số chính về trẻ em vào những chính sách và kế hoạch như vậy sẽ định hướng phân bổ ngân sách và áp dụng một quy trình triển khai có sự tham gia của nhiều bên liên quan, đặc biệt là dành cho trẻ em. Tất cả những nỗ lực này góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thân thiện với trẻ em hơn và đẩy nhanh tiến độ đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Báo cáo tóm tắt phân tích tình hình trẻ em và trẻ vị thành niên tại Đà Nẵng
Tác giả
UNICEF
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Tải tài liệu