Cải thiện kết quả học tập của trẻ em Việt Nam

UNICEF đang hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi con đường giáo dục để giúp trẻ em chuẩn bị tốt hơn khi phải đối mặt với những thách thức trong tương lai.

UNICEF is supporting Viet Nam to transform its way of learning to better prepare children for the challenges of tomorrow.
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung