Công tác xã hội trong hệ thống tư pháp hình sự

Báo cáo rà soát pháp luật

Điểm nổi bật

Trên thế giới, nhân viên công tác xã hội có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp các biện pháp trợ giúp thích hợp cho mỗi người chưa thành niên có liên quan đến hệ thống tư pháp, cho dù các em là người phạm tội hay người bị hại, người làm chứng. Ở Việt Nam, mặc dù nghề công tác xã hội đã bắt đầu được hình thành trong hai thập kỷ qua, vai trò của công tác xã hội trong hệ thống tư pháp vẫn chưa được ghi nhận.

Báo cáo rà soát pháp luật này cung cấp những thông tin tổng quan về các chuẩn mực quốc tế và pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về nghề công tác xã hội, vai trò và chức năng của nhân viên công tác xã hội liên quan đến người phạm tội, người bị hại, người làm chứng trong quá trình tố tụng hình sự, bao gồm cả người chưa thành niên. Trên cơ sở đó, báo cáo phân tích so sánh các chính sách và pháp luật có liên quan của Việt Nam, đưa ra những phát hiện và khuyến nghị về phát triển dịch vụ công tác xã hội trong hệ thống tư pháp hình sự để cung cấp thông tin cho việc tiếp tục thúc đẩy tư pháp cho người chưa thành niên và chương trình nghị sự rộng hơn về phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam.

Báo cáo rà soát pháp luật Công tác xã hội trong hệ thống tư pháp hình sự
Tác giả
UNICEF Việt Nam | Bộ Tư Pháp
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Tải tài liệu