MICS 6 Istraživanje višestrukih pokazatelja za 2019. godinu

Novi podaci o položaju žena i dece u Srbiji ukazuju na napredak u ključnim oblastima, među kojima su dojenje i pohađanje predškolskog obrazovanja, ali i na stagnaciju u oblastima dečijih brakova i nasilnog disciplinovanja dece.

Istaknuto

Istraživanja MICS u Srbiji realizovana su na dva nezavisna uzorka: Srbija MICS 2019. na nacionalno reprezentativnom uzorku, a Srbija – romska naselja MICS 2019. na uzorku romskih domaćinstava koja žive u romskim naseljima.

Istraživanja je sproveo Republički zavod za statistiku 2019. godine, uz tehničku i finansijsku podršku UNICEF-a, Evropske unije, UNFPA i Vlade Republike Srbije.

Istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žena i dece (MICS) razvio je UNICEF pre 25 godina. Od tada je sprovedeno skoro 330 istraživanja u preko 115 zemalja. Šesti krug MICS-a je najobimniji do sada i obuhvata oko 70 istraživanja sprovedenih u zemljama sa niskim, srednjim i visokim dohotkom. 

MICS u Srbiji je nacionalno reprezentativno istraživanje u okviru kog se prikupljaju podaci o položaju domaćinstava, žena i dece.

MICS 6 Istraživanje višestrukih pokazatelja za 2019. godinu
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski