Determinante i faktori nasilja nad decom u Srbiji

Pregled nalaza

Naslovna strana publikacije
UNICEF Serbia/2017/Pancic

Istaknuto

Nasilje nad decom se u svakom društvu manifestuje na drugačiji način.

Nasilni činovi ne predstavljaju tek interakciju između deteta i jednog ili više pojedinaca, već je u pitanju znatno složeniji društveni fenomen.

Postupci i prakse koje ugrožavaju opstanak dece, podrivaju blagostanje i ometaju njihov razvoj, uslovljeni su brojnim determinantama i faktorima.

Ti faktori potiču sa više nivoa — nivoa pojedinca, nivoa interpersonalnih odnosa, kao i nivoa zajednice u kojoj ljudi žive.

Oni su u stalnoj interakciji sa institucionalnim i strukturnim determinantama koje su tesno povezane sa kulturalnim kontekstom.

Svi ovi višestruki faktori određuju rizike za pojavu nasilja i mogu se razlikovati u odnosu na pol, uzrast i različita statusna obeležja, stvarajući uslove u kojima se nasilje češće ispoljava.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje