Podrška porodicama za podsticajnu negu dece ranog uzrasta

Moduli za obuku patronažne službe

Beba sa mamom
UNICEF/UNI114991/Holt

Podsticajna nega karakteriše stabilno okruženje koje doprinosi unapređenju zdravlja i ishrane deteta, štiti dete od pretnji i pruža mu prilike za učenje u ranom detinjstvu kroz afektivne interakcije i odnose.

Različita istraživanja dokazuju da ulaganja u podršku razvoju dece od najranijeg uzrasta, kroz usluge kućnih poseta, imaju dugogodišnje pozitivne efekte i mogu značajno da poboljšaju kvalitet roditeljstva, dobrobit, razvoj i opšti napredak dece te da smanje pojavu i posledice zlostavljanja i zanemarivanja dece.

Zahvaljujući ovim saznanjima, veliki broj zemalja u Evropi i Centralnoj Aziji uspostavlja i/ili osnažuje uslugu kućnih poseta kao podršku razvoju dece ranog uzrasta i njihovim porodicama.

Kod nas sistem zdravstvene zaštite dopire do većine trudnica i porodica sa malom decom zahvaljujući razvijenim uslugama kućnih poseta u okviru polivalentne patronažne službe, kao i posvećenom radu ginekoloških i pedijatrijskih službi u domovima zdravlja.

Međutim, usluge patronažne službe, u okviru kućnih poseta porodici, za sada su više usmerene na opšte zdravlje, rast, negu i imunizaciju, dok su odnosi u porodici, uključujući brigu za dobrobit dece, stimulativno i bezbedno okruženje, prevencija zanemarivanja i zlostavljanja te rano otkrivanje razvojnih kašnjenja i smetnji manje u fokusu.

Koristi od podsticajne nege traju čitavog života, a obuhvataju bolje zdravlje, dobrobit i sposobnost za učenje i ekonomsku samostalnost.

Uzimajući u obzir visok obuhvat uslugama patronažne službe i nalaze istraživanja koji ukazuju da se razvoj dece može veoma efikasno podržati u kontekstu kućnog okruženja, kao i saznanja da obučeni, osetljivi i na porodicu usmereni profesionalci mogu kroz kućne posete da doprinesu jačanju roditeljskih kompetencija i otpornosti porodice na izazove sa kojima se suočava, Regionalna kancelarija UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju i Međunarodna asocijacija „Korak po korak” (ISSA) inicirale su razvoj više modula obuke za profesionalce koji pružaju podršku porodici kroz kućne posete.

Cilj ove inicijative je da se profesionalci osnaže da unaprede svoje stavove, znanja i praksu u domenima od ključne važnosti za razvoj u najranijem detinjstvu i za pružanje podrške roditeljstvu.

 


Moduli za obuku patronažne službe

Modul 1: Rano detinjstvo - period neograničenih mogućnosti

Modul 2: Uloga patronažne sestre u podršci razvoju dece tokom ranog detinjstva

Modul 4: Zaljublivanje - podsticanje afektivne vezanosti roditelja i deteta

Modul 5: Partnerstvo u podsticajnom roditeljstvu - angažovanje očeva

Modul 6: Umetnost roditeljstva - ljubav, priča, igra, čitanje

Modul 7: Dobrobit roditelja

Modul 8: Uobičajene brige roditelja

Modul 9: Okruženje i bezbednost u domu

Modul 10: Briga i osnaživanje - jačanje veština komunikacije patronažnih sestara

Modul 11: Rad na eliminaciji stigme i diskriminacije

Modul 12: Deca koja se razvijaju drugačije

Modul 13: Praćenje i skrining razvoja

Modul 14: Zaštita male dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Modul 15: Rad sa drugim sektorima