Следење на детските права

Проблемите кои не се мерат често остануваат нерешени

Мало девојче гледа низ хартиена цевка
UNICEF/2017/Georgiev

Предизвик

Доколку децата се изоставаат врз основа на тоа каде живеат, која е нивната етничка припадност, колкаво е богатството на семејството или нивните способности, тогаш тоа може да има длабоки последици врз квалитетот на нивниот живот.. За да напредуваат и за да се подобрат нивните резултати , потребни се политики и активности засновани на факти.

Потребни се сеопфатни и споредливи податоци за децата во земјата, како и поддршка за нивната поефикасна употреба - во моментов, достапните податоци речиси без исклучок недоволно се користат при изработката на политики за деца. Ова е сериозен проблем, бидејќи политики незасновани на факти и реформи што не се водат според податоци може да бидат неефективни, насочувајќи ги ресурсите далеку од реалните докажани потреби на децата.  

Да го свртиме вниманието кон навидум невидливото

Неизмерениот проблем останува нерешен. Проблемите што не се бележат или не се опфатени во официјалните податоци претставуваат поголем ризик некои деца да бидат изоставени. Затоа, императив е да се воспостават системи за следење кои ќе ги опфатат сите деца, без оглед на местото на живеење, етничката припадност, економската состојба на семејствата или способностите. Ако нивната состојба е позната и разбрана, може да се преземат активности за нејзино подобрување. 

Сите деца заслужуваат правата целосно да им се почитуваат

Недостатокот на поцврст мониторинг врз правата на децата во земјата нѐ спречува да фрлиме светлина врз децата кои не можат да добијат документи за идентификација, врз оние кои немаат пристап до основни здравствени услуги, или врз девојчињата кои ќе станат сопруги и мајки пред полнолетството. 

Со пропустите во заштитата и реализацијата на детските права, оние кои не ги почитуваат или ги кршат остануваат неказнети, притоа ефективно загрозувајќи ја вкупната благосостојба и развој на децата. Заговорниците за заштита и унапредување на детските права треба при застапувањето да бидат подобро организирани и координирани, меѓусебно да се дополнуваат, подобро да ги користат податоците и подобро да комуницираат со надлежните државни институции.

Решение

За детските права да се слушнат, заштитат и да се исполнат, потребен е цврст систем на поддршка, вклучувајќи ги разните актери - ресорните министерства, Народниот правобранител, активните граѓански организации  и другите здруженија посветени на унапредување на правата на децата - како и закони кои недвосмислено ги втемелуваат меѓународните конвенции за човекови права.

За УНИЦЕФ, ова значи акција кај сите сектори и актери, со акцент врз подобрување на капацитетите за следење и генерирање квалитетни податоци. Тоа подразбира заложба за развивање механизми за мониторинг и евалуација, вклучувајќи и алатки за посистематско собирање и анализа на податоци, како и подобро користење на расчленети податоци.

УНИЦЕФ работи кон продлабочување на знаењата и усовршување на вештините на државните институции и граѓанските организации за следење на детските права, применување на поцврсти практики за собирање податоци и целисходни анализи преку кои се дава значаен увид за стратешки одлуки и ефективна реформа на политиките.

Ние градиме партнерства со локалните институции, граѓанските организации и приватните компании, како и со Европската унија, Светската банка и другите организации, заради унапредување на соработката и барање поддршка за активностите насочени кон општествени промени преку унапредување на детските права во земјата.

Само функционален и стабилен систем за мониторинг на детските права, во кој се постапува, се известува и се дејствува врз основа на доследни и веродостојни податоци, може да обезбеди секое дете да добие фер шанса!