Mësimdhënie më interesante dhe më cilësore me teknologji të reja

Që nga fillimi i pandemisë COVID-19, UNICEF dhe partnerët e tij kanë ofruar mbështetje për sistemin arsimor

Milica Bogdanović
HIS, digitalno obrazovanje
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2022
27 Maj 2022

Podgoricë, 27 maj 2022 – Edhe pse teknologjitë e reja nuk mund të zëvendësojnë një mësues të mirë, mjetet digjitale po e ndihmojnë Marija Bojic që ta bëjë mësimdhënien më të mirë dhe më interesante për nxënësit e saj. Kjo mësuese e gjuhës angleze po inkurajon brezat e studentëve që po rriten me pajisje elektronike të mendojnë në mënyrë kritike dhe të jenë kreativë në të nxënit e tyre. Nëpërmjet “përmirësimit të cilësisë dhe gjithëpërfshirjes së arsimit në mjedisin digjital”, një program i zbatuar nga Byroja e Shërbimeve Arsimore dhe UNICEF, Marija po përpiqet të përcjellë idenë e rëndësisë së arsimit digjital tek kolegët e saj nga Mali i Zi. Mësuesit inkurajohen të përdorin karta Dixit, të cilat mund të përdoren për të mbuluar një sërë temash, si dhe mjete digjitale si Padlet, Mentimeter, Wordwall dhe Quizlet, dhe mundësitë e ofruara nga platforma Digital School e të mësuarit në internet. (www.digitalnaskola.edu.me).

Marija Bojic
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2022

Përdorimi i instrumenteve digjitale në mësimdhënie është thelbësor sepse ne jetojmë në një botë digjitale dhe është e nevojshme që shkollat të bëhen pjesë e asaj bote.

Marija Bojic, mësuese

Që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit, studentët e saj kanë filluar të përdorin mjete të ndryshme digjitale dhe të ndjekin orët mësimore online.

“Ata pëlqejnë të luajnë videolojëra, ndaj përdorimi i teknologjive digjitale në klasë nuk është i huaj për ta. Kam vënë re se atyre u pëlqen të hulumtojnë dhe të krijojnë vetë, ndaj kam vazhduar t'i inkurajoj”, thotë ajo.

Duke zhvilluar një nga tre modulet në kuadër të programit të titulluar “Përmirësimi i cilësisë dhe gjithëpërfshirjes së arsimit në mjedisin digjital”, znj. Bojic u përpoq që aktivitetet që u rekomandon kolegëve të saj t'i përshtaste për të gjitha lëndët, jo vetëm për mësimdhënien e gjuhës. Mbi 1200 mësues nga Mali i Zi morën pjesë në trajnimin për përdorimin e arsimit digjital gjatë viteve 2021/2022.

“Falë punës me kolegët e mi dhe shkëmbimit të ideve, mësova se disa nga aktivitetet mund të zbatohen ndryshe nga ideja origjinale. Për këtë arsye, shkëmbimi i përvojave dhe ndërveprimet janë të paçmueshme”, thotë ajo.

Edhe pse mësuesit janë të gatshëm të përdorin teknologjitë digjitale në mësimdhënie, mësuesja Marija Bojic beson se kushtet në të cilat punojnë mësuesit nuk janë kudo të njëjta dhe nuk mund të pritet që përdorimi i teknologjive të reja të jetë në të njëjtin nivel.

“Gjatë mësimdhënies online, të gjithë mësuesit, sipas rrethanave, përvetësuan shpejt teknologjitë e reja të nevojshme për këtë lloj mësimi. Tani ne duhet të kombinojmë dhe aplikojmë instrumente digjitale në klasat e rregullta, duke inkurajuar interaktivitetin, duke individualizuar qasjen tonë dhe duke hapur mundësi për të mësuar gjatë gjithë jetës,” shton mësuesja.

Duke përdorur mjete digjitale, një grup nxënësish nga shkolla fillore Oktoih në Podgoricë shënuan përvjetorin e fatkeqësisë bërthamore të Çernobilit dhe lehtësuan diskutimin rreth shkaqeve dhe pasojave të kësaj fatkeqësie.

“Ne ua prezantuam këtë temë studentëve më të rinj duke përdorur PowerPoint. Nëpërmjet një kombinimi të gjuhëve të huaja, këngëve, videove, teksteve, recitimeve, historisë dhe fizikës, ata diskutuan shkaqet dhe pasojat e fatkeqësisë,” thotë Ivana Srbljanovic, një nxënëse e klasës së gjashtë. Ajo është jashtëzakonisht e kënaqur me këtë lloj mësimi, ku me ndihmën e mësuesve dhe përdorimin e teknologjive digjitale, nxënësit mund të jenë kreativë dhe të paraqesin tema komplekse..

Mësimi gjatë pandemisë ishte interesant sepse ishte i ri për ne dhe na motivoi për të performuar më mirë në mjedisin online. Megjithatë, ne ndjemë mungesën e miqve, mësuesve dhe ndërveprimin ballë për ballë që asgjë nuk mund ta zëvendësojë.

Ivana Srbljanovic, nxënëse e klasës së gjashtë
Učenica Ivana Srbljanović
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2022

Nevena Cabrilo, udhëheqëse e Departamentit për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Marrëdhënie me Publikun në Byronë e Shërbimeve Arsimore dhe koordinatore e këtij programi, beson se ndërtimi i një sistemi arsimor elastik ndaj krizave pas pandemisë është një proces kërkues dhe kompleks dhe se është një nivel më i lartë gatishmërie i nevojshëm për ngjarje potencialisht të ngjashme në të ardhmen.

Nevena Čabrilo
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2022

Ky program ka potencial të madh për aplikimin e strategjive të ndryshme të mësimdhënies që stimulojnë dhe mbështesin më tej studentët në gjetjen e stilit të tyre të të mësuarit. Kjo çon në rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit dhe ngritjen e nivelit të arritjeve të nxënësve.

Nevena Cabrilo, Byroja e Arsimit

Përdorimi i teknologjive të reja në mësimdhënie krijon një mjedis mësimor stimulues dhe miqësor ndaj nxënësve që përshtatet më tej me nevojat e tyre individuale, ndërkohë që mësuesit fitojnë aftësi për të zhvilluar praktika të reja mësimore dhe për të zhvilluar bashkëpunim më të mirë me studentët. Përveç kësaj, ky program ofron mbështetje për fëmijët e grupeve të cenueshme. Prandaj UNICEF do të vazhdojë të mbështesë sistemin arsimor për të siguruar që arsimi digjital të jetë me cilësi të lartë dhe i qasshëm për të gjithë fëmijët.

Programi “Përmirësimi i cilësisë dhe gjithëpërfshirjes së arsimit në mjedisin digjital” është pjesë e projektit Rajonal të UNICEF për të zbutur ndikimin e COVID-19 në jetën e fëmijëve dhe familjeve të tyre në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, financuar nga Bashkimi Evropian.