Dječja zaštita

UNICEF sarađuje sa širokim spektrom partnera kako bi osigurao da svako dijete uživa punu zaštitu svojih prava, fokusirajući se na djecu i porodice koje su najugroženije i izložene riziku.

Žive statue koje prikazuju nasilje nad djecom
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017

Izazov

Bezbjednost djece kroz zaštitu i inkluziju

UNICEF se fokusira na jačanje sistema socijalne i dječje zaštite kako bi taj sistem pravovremeno reagovao na potrebe najugroženije djece i njihovih porodica i bio u stanju da pruži ciljanu i integrisanu podršku najugroženijim grupama.

A mum with a daughter in her arms

Jačanje ugroženih porodica  

Naše aktivnosti fokusiraju se na pružanje podrške ugroženim porodicama kako bi njihovi članovi ostali na okupu kroz jačanje njihovog pristupa kvalitetnoj porodičnoj podršci i uslugama u zajednici.

 

A girl on the stairs

Nasilje nad djecom

UNICEF podržava zemlju u naporima da iskorijeni nasilje nad djecom, zanemarivanje djece i nefunkcionalno roditeljstvo i poveća svijest o prevenciji nasilja nad djecom, posebno najugroženijom.

 

A boy with a hood and a baseball bat

Pravda po mjeri djeteta

UNICEF radi na obezbjeđivanju jednakog pristupa pravdi za svako dijete i na pružanju podrške zemlji u uspostavljanju pravosudnog sistema prilagođenog potrebama djeteta, koji djeluje u najboljem interesu djeteta, fokusirajući se na najugroženiju djecu i porodice.

Rješenje

U svom radu, fokusiramo se na jačanje sistema socijalne zaštite kako bi isti pravovremeno reagovao i stigao do najugroženije djece i njihovih porodica, i bio u stanju da pruži ciljanu i integrisanu podršku najugroženijim grupama, putem socijalnih servisa i materijalnih davanja.

Radimo na razvoju cjelokupnog pravosudnog sistema koji štiti prava i potrebe svakog djeteta, uključujući i ono u svojstvu svjedoka, žrtve ili izdržavanog člana porodice, u krivičnim, građanskim ili upravnim sudskim postupcima. Naša namjera je da povećamo procenat sudova, tužilaštava, policijskih i administrativnih organa koji u svojoj praksi koriste postupke prilagođene potrebama djeteta. Drugi ključni cilj je da se osigura da djeca posjeduju znanja i informacije o tome kako da ostvare pristup pravdi i koriste uslugu besplatne pravne pomoći.

UNICEF, s partnerima, radi na prevenciji i reagovanju na nasilje nad djecom. UNICEF podržava Vladu u naporima da svoje zakonodavstvo uskladi s međunarodnim standardima. Takođe, UNICEF nastoji da prekine tišinu i stigmu koja okružuje ovo pitanje, uključujući i pokretanje kampanje #EndViolence u Crnoj Gori 2016. godine. Svoje nacionalne i lokalne partnere u Crnoj Gori UNICEF podržava u promovisanju pozitivnih roditeljskih praksi, podržavajući uvođenje programa pozitivnog roditeljstva (molimo vas da pogledate stranicu posvećenu ranom dječjem razvoju), SOS linije za roditelje, koja je omogućila svim roditeljima i starateljima u cijeloj zemlji da dobiju savjete o uspješnom odgoju djece, te pružajući pomoći Ministarstvu rada i socijalnog staranja prilikom pilotiranja programa Porodični saradnik, kojim se ugroženim porodicama pomaže da razviju kapacitete za adekvatnu brigu o djeci i da se spriječi odvajanje djece od porodice.

UNICEF, takođe, radi na smanjivanju štetnih pojava poput dječjih brakova. Saradnja između UNICEF-a, NVO Centar za romske inicijative i Ministarstva unutrašnjih poslova rezultirala je izradom smjernica za relevantne institucije za rješavanje slučajeva dječjih brakova, kao i preporuka za dalji rad na ovom pitanju.

UNICEF sarađuje s organizacijama civilnog društva i nacionalnim institucijama za ljudska prava kako bi ojačao kapacitete za praćenje načina na koji se tretiraju najugroženija djeca.

Crna Gora je 2017. godine postala zemlja koja je primjer dobre prakse u Globalnom partnerstvu za okončanje nasilja nad djecom.

Valerija, a foster mother

Valerija otvorila i dom i srce za nezbrinutu djecu

 Šezdesetogodišnja Valerija Tomić iz Bara hrabro otvara vrata svog doma djeci kojoj je neophodna roditeljska briga. 

A Roma girl with a baby in her arms

Premlade za brak

Nadira svojim iskustvom opominje i poručuje djevojčicama da se obrazuju i da ne stupaju rano u brak

Judge Milena Brajovic

Pravosuđe po mjeri djeteta

Sudije u Crnoj Gori sada lakše dolaze do autentičnog mišljenja djeteta tokom sudskog postupka

Rezultati