Sprečavanje dječjih brakova u Crnoj Gori, izazovi, naučene lekcije i teorija promjene

Kršenje ljudskih prava

Sprečavanje dječjoh brakova, naslovnica
UNICEF Montenegro / Zoran Jovanovic Maccak / 2006

Istaknuti djelovi

Tokom posljednje decenije raste globalno prepoznavanje i razumijevanje negativnog, i u većini slučajeva nepovratno štetnog, uticaja koji dječji brak ima na djecu, s obzirom na to da predstavlja prepreku pristupu mogućnostima i odlukama koje djeci pomažu da tokom života razviju svoj puni potencijal. Dječji brak predstavlja kršenje prava djeteta. Krši prava, navedena u Konvenciji o pravima djeteta (CRC), na: život, zdravlje i razvoj, zaštitu od nasilja, zlostavljanja i eksploatacije, obrazovanje, imajući u vidu negativan uticaj na školovanje djevojčica, kao i pravo na puno učešće u porodičnom, kulturnom i društvenom životu i druga prava. Ipak, ova praksa i dalje prevladava u mnogim djelovima svijeta, izlažući milione djece, pretežno djevojčica, rizicima vezanim za socijalnu isključenost, ograničene mogućnosti obrazovanja i mogućnosti za život, maloljetničku trudnoću i rodno zasnovano nasilje.

Sprečavanje dječjih brakova, naslovnica
Autor
UNICEF Crna Gora, Centar za romske inicijative
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 5,09 MB)