Өсвөр үе

НҮБ-ын Хүүхдийн Cан сургуулийн өмнөх наснаас эхлэн өсвөр үе (амьдралын хоёр дахь арван) хүртэлх хүүхэд бүрийн эерэг, цогц хөгжлийн төлөө ажилладаг.

teenagers
UNICEF Mongolia