والدین چطور می‌توانند به کودک خود در مورد وزن او کمک کنند؟

دلسوزانه آنها را راهنمایی کنید.

یونیسف
Unhealthy food
UNICEF/UNI454664/Madheshiya
07 مارس 2024