ბავშვთა უფლებების ხელშეწყობა საქართველოს უნივერსიტეტების საშუალებით

პირველი საერთაშორისო კონფერენცია: „ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში“

UNICEF
ბანერი
UNICEF