Konvencija o pravima djeteta

Djeca trebaju posebnu zaštitu

Djevojcica