Utjecaj poslovnog sektora na dječja prava u Republici Hrvatskoj

Ključni nalazi i preporuke

Djeca se igraju u pijesku
Kljajo/UNICEF

Istaknuto

Istraživanje Utjecaj poslovnoga sektora na dječja prava u Republici Hrvatskoj prvo je istraživanje provedeno na ovu temu u našoj zemlji. Svrha je istraživanja da pokaže u kojoj su mjeri dječja prava prepoznata kao područje društveno odgovornog poslovanja (DOP-a) u poslovnom sektoru u Republici Hrvatskoj; da prepozna
najvažnije prepreke za poslovni sektor i druge dionike, kao i poticaje kojima bi ih se motiviralo na veći angažman za dobrobit djece, te da utvrdi glavna područja u kojima UNICEF u Hrvatskoj poduzećima može pružiti podršku u razvoju dobrih praksi.

Naslovnica publikacije
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski