Djeca su naš najvažniji posao: vodič 2.0

Vodič koji svakoj tvrtki može poslužiti kao okvir za poslovanje uz poštivanje i podržavanje dječjih prava i početak jedne nove poslovne ere u kojoj će se ozbiljno i dugoročno posvetiti ostvarivanju dječjih prava.

Djeca u školi
MKnezevicBarisic/UNICEF

Istaknuto

Djeca su naš najvažniji posao: vodič 2.0 predstavlja sveobuhvatan alat namijenjen usmjeravanju poduzeća kroz trajan proces učenja o načinima integracije prava djece u poslovne politike i procese upravljanja. Priručnik se nadograđuje na Načela o pravima djece i poslovanju, pripremljena u konzultacijama pod vodstvom UNICEF-a, organizacije Save the Children i Global Compacta Ujedinjenih naroda, a pruža praktične smjernice za provedbu Načela. Vodič poduzećima pruža okvir za bolju operacionalizaciju poštovanja prava djece i potpore pravima djece u kontekstu radnog mjesta, na tržištu i u zajednici, a može se integrirati u postojeće napore poduzeća usmjerene na provedbu UN-ovih smjernica o poslovnom sektoru i ljudskim pravima. Riječ je o sažetku smjernica sadržanih u UNICEF-ovim provedbenim alatima za prava djece (uključujući „Prava djece u politikama i kodeksima ponašanja” i „Prava djece u procjenama učinka”), a koje uključuju i široke preporuke o tome kako poduzeća mogu integrirati prava djece u politike i procese svog djelovanja. Vodič se nadograđuje na praktično iskustvo UNICEF-a, poslovne zajednice i civilnog društva kako bi se prikazalo na koje sve načine poduzeća aktivno podupiru i štite djecu kroz svoje strategije i poslovne procese. Ujedno se pružaju informacije o dopunskim resursima, poput sektorskih smjernica, alata, preporuka i popratnih materijala važnih za svako pojedino načelo.

Dijete u igraonici
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski

Dokumenti dostupni za preuzimanje