furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve

Njoftime për furnitorë dhe ofrues shërbimesh

Vaccines - procurement
© UNICEF/Giacomo Pirozzi