furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve

Njoftime për furnitorë dhe ofrues shërbimesh

Vaccines - procurement
© UNICEF/Giacomo Pirozzi

Pajisjet /furnimizet jane thelbësore për të përmbushur të drejtat e fëmijëve.Pajisjet/furnizimet e siguruara nga UNICEF janë kritike për sigurimin e shëndetit të fëmijëve, edukimin dhe mbrojtjen e tyre nga abuzimi, shfrytëzimi dhe neglizhimi.

1) Thirrje per aplikime

Thirrjet per aplikimet do te postohen sipas nevojave

2) Ftesa per oferte

Thirrjet per aplikimet do te postohen sipas nevojave

3) Shprehje e interesit

Thirrjet per aplikimet do te postohen sipas nevojave

4) Kerkese per oferte

Thirrjet per aplikimet do te postohen sipas nevojave