Báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam 2014

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Viện Thống kê (UIS) của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) và nhóm công tác toàn cầu đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho việc biên soạn Báo cáo này.

Out-of-school children in Viet Nam: A country study 2014
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Điểm nổi bật

Báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam được biên soạn để phục vụ công tác quản lý giáo dục, lập kế hoạch, vận động chính sách nhằm thực hiện bình đẳng trong giáo dục cho mọi trẻ em, đặc biệt là các nhóm trẻ em thiệt thòi. Báo cáo này cũng góp phần phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách của các Bộ ngành và chính quyền địa phương và các cơ quan nghiên cứu có liên quan của Chính phủ Việt Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các tổ chức quốc tế và các đơn vị có quan tâm khác trong nỗ lực chung nhằm giảm thiểu số trẻ em ngoài nhà trường ở Việt Nam. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Viện Thống kê (UIS) của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) và nhóm công tác toàn cầu đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho việc biên soạn Báo cáo này.

Nội dung và bố cục của Báo cáo được soạn thảo theo những hướng dẫn của Khung Khái niệm và Phương pháp luận thuộc Sáng kiến toàn cầu về Trẻ em ngoài nhà trường của UNICEF và Viện Thống kê của UNESCO. Nguồn số liệu duy nhất của Báo cáo là Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam (TĐTDS) 2009.

Nhóm chuyên gia quốc tế khởi thảo Báo cáo này gồm: ông Muhammad Quamrul Hasan, chuyên gia tư vấn độc lập, người thực hiện tất cả các phân tích về các số liệu định lượng quan trọng và viết Chương 2; bà Elaine Furniss, chuyên gia tư vấn độc lập, người tập hợp và hệ thống hóa các thông tin để đưa vào báo cáo và viết các chương còn lại. Trong giai đoạn này các chuyên gia đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan chính phủ và các đối tác phát triển có liên quan.

Báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam 2014
Tác giả
UNICEF Việt Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh