Đánh giá kết thúc dự án hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ Việt Nam và UNICEF

Hỗ trợ trẻ em và phụ nữ tại 10 tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn

After action review report
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

Điểm nổi bật

Sau khi hoàn tất công tác ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam giai đoạn 2016-2017 được hỗ trợ bởi Quỹ ứng phó khẩn cấp Trung ương và Chính phủ Nhật Bản, hoạt động Đánh giá Kết thúc Dự án đã được triển khai để tổng hợp và đưa ra những bài học nhằm đóng góp cho việc thay đổi các chính sách quốc gia nhằm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai cũng như hỗ trợ đưa ra những quyết định ứng phó mang tính chiến lược tại Việt Nam, trong đó chú trọng công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm.

Sau quá trình rà soát những văn bản quan trọng của dự án, bao gồm các đề xuất dự án, báo cáo tình hình, báo cáo giám sát thực địa và báo cáo các hội thảo, nhóm đánh giá kết thúc dự án đã đưa ra 7 tiêu chí bao gồm:

  1. tính kịp thời của hoạt động ứng phó,
  2. sự liên quan và phù hợp trong cách tiếp cận và các hoạt động,
  3. tính hiệu quả và chất lượng của phương thức ứng phó, 
  4. lựa chọn địa bàn và đối tượng hưởng lợi,
  5. hiệu quả chi phí của các hoạt động cứu trợ do chính phủ và UNICEF đồng triển khai,
  6. hiệu quả của cơ chế điều phối,
  7. tính bền vững và kết nối dài hạn.

Nhóm đánh giá đã chuẩn bị một bản phân tích tổng quát các bên liên quan, xác định được 73 cán bộ cấp trung ương, tỉnh thành và cấp xã để tham dự những buổi phỏng vấn bán cấu trúc (bao gồm 33 nữ và 40 nam) vào tháng 4 năm 2017. Tuân theo các chuẩn mực đạo đức khi đánh giá của Liên Hợp quốc, trong buổi thảo luận có sự tham gia của các bên và chuyến đi thực địa đến các gia đình ở xã Thuận Hòa, tỉnh Hậu Giang; xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai; xã Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận; nam giới, phụ nữ và trẻ em tại những xã được lựa chọn đã được mời nêu ý kiến về quá trình tham gia của bản thân trong công tác ứng phó. Các tỉnh được lựa chọn để đánh giá thực địa dựa trên các tiêu chí: có các hỗ trợ can thiệp từ các lĩnh vực khác nhau trên cùng một địa bàn, các tỉnh triển khai tốt, cũng như các tỉnh gặp khó khăn khi thực hiện hoạt động cứu trợ, đồng thời trước đây chưa từng được các đoàn giám sát đến thăm. Nhóm đánh giá hiện đang phân tích các kết quả đạt được và chuẩn bị một bản báo cáo chi tiết về những phát hiện và khuyến nghị quan trọng nhất vào cuối tháng 5 năm 2017.

Đánh giá kết thúc dự án hỗ trợ khẩn cấp
Tác giả
UNICEF Việt Nam
Ngày xuất bản ấn phẩm
Ngôn ngữ
Tiếng Anh

Tải tài liệu