"1 phút xanh" - Cùng em hành động sớm

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu

1 phút xanh - Cùng em hành động sớm