Ngjallja e kuriozitetit dhe aventurës në mësim

Rrjeti i mësimit nga përvoja e sjell shkencën dhe aktivitetet praktike mësimore më afër nxënsve dhe mësuesve

Girl wearing purple jacket walking through plants in the Botanical Garden in Skopje
UNICEF North Macedonia / Nimani / 2024