Социјална заштита

Ние веруваме дека едно од најефективните помагала за децата и семејствата кои се соочуваат со сиромаштија, дискриминација или социјална исклученост е функционален систем за социјална заштита

Мало дете стои босо на бетонски под во куќа
UNICEF/2017/Georgiev

Предизвик

Кога семејствата - особено сиромашните семејства, се соочуваат со социјален ризик или загуба на приходи, тие често прибегнуваат кон скапи стратегии за снаоѓање, со кои сиромаштијата продолжува, како што се  продажба на производни средства, повлекување на децата од училиште, неодење на лекар. Сиромаштијата понекогаш ги загрозува и шансите на децата да живеат во здрава средина исполнета со љубов.  

Со оглед на тоа што секое трето дете  живее во ризик од сиромаштија во земјата, факт  е дека благосостојбата на многу деца е поткопана, бидејќи сите можат да ја добијат поддршката или социјалните услуги што им се потребни.

Социјалната заштита игра клучна улога во јакнење на отпорноста кај децата, семејствата и заедниците, како и при поддршка на човековиот и економскиот развој во земјата

Било преку детски додаток за помош на самохран родител, било преку еднократна парична помош за ново бебе или стручна поддршка од социјален работник - социјалната заштита може да биде силен сојузник во борбата против сиромаштијата. Меѓутоа, често, квалитетот на тие услуги е несоодветен, во основа, оставајќи многу деца во ризик од меѓугенерациска сиромаштија или социјална исклученост.

Децата со попреченост се меѓу најисклучените

Почитувањето на правата на децата со попреченост со цел тие да останат со семејствата, да добијат добро образование и да учествуваат во животот на заедницата, налага надминување на бариерите со кои тие се изолираат. Една од бариерите е тенденцијата за „поправање“ на децата со попреченост - наместо да се откријат и да се отстранат физичките, становишните и социјалните бариери што ги спречуваат да се вклучат.

Решение

УНИЦЕФ поддржува создавање поефикасни програми и систем за социјална заштита во земјата со кои ќе се ублажи сиромаштијата и ќе се унапреди вклучувањето на сите деца.

Ние работиме во насока на зајакнување на системот за социјална заштита и негово добро поврзување со детската заштита, раното учење и образование, како и со здравствените служби. Ги поддржуваме напорите за подобрување на системот за социјални трансфери за децата и нивните семејства; за подобрување на моделот на проценка што се користи за да се утврди поддршката што им е потребна на децата со попреченост да ги надминат бариерите; за социјалните работници да стекнат капацитет за давање квалитетни услуги на сите деца и нивните семејства; како и напорите за намалување на детската сиромаштија.

Ова е само дел од работата што ја поддржуваме за подобра и интегрирана социјална заштита, темел за секое дете да опстане, да напредува и да го достигне својот целосен потенцијал!