Qeveria e re të ofrojë arsim cilësor për çdo fëmijë në Mal të Zi

UNICEF, OJQ Prindërit, Shoqata e Mësimdhënësve, Shoqatat e Prindërve të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara dhe OJQ Romë të Rinj u bëjnë thirrje aktorëve politikë që të angazhohen për të investuar fonde të mjaftueshme për financimin e objekteve të reja

UNICEF Mali i Zi
Obrazovanje za djecu
UNICEF Mali i Zi/Dushko Milaniq
06 Shtator 2023