Faktorët kryesorë në luftën kundër varfërisë janë punësimi i prindërve dhe mbështetja

Reporterët e rinj të UNICEF-it pyesin: Si të zvogëlohet varfëria e fëmijëve në Mal të Zi?

UNICEF Mali i Zi
Si të zvogëlohet varfëria e fëmijëve në Mal të Zi?
UNICEF në Mali të Zi
08 Janar 2021

PODGORICË, 8 JANAR 2021 – Si të zvogëlohet varfëria e fëmijëve në Mal të Zi? - ishte një pyetje e paraqitur nga reporterët e rinj të UNICEF-it për Avokatin e Popullit, akademinë dhe shoqërinë civile për të inkurajuar mbështetje më të madhe për fëmijët e prekur nga varfëria.

Përveç arsimit cilësor për çdo fëmijë si një kërkesë për të thyer ciklin ndërmjet brezave të varfërisë, bashkëbiseduesit identifikuan si ndërhyrje kryesore.punësimin e prindërve dhe sigurimin e mbështetjes më të madhe për prindërit në mënyrë që ata të kujdesen për fëmijët e tyre.

UNICEF në Mal të Zi

Kur bëhet fjalë për luftën kundër varfërisë së fëmijëve, unë shoh dy linja të mundshme veprimi: linja e parë është fuqizimi i prindërve të fëmijëve në rrezik të varfërisë për t'u përfshirë në mënyrë aktive në tregun e punës dhe për t'iu siguruar atyre punë me paga më të mira; dhe lloji i dytë i luftës kundër varfërisë së fëmijëve që unë e shoh është që t'iu japim këtyre fëmijëve përfitime të caktuara në formën e përfitimeve financiare ose bursave.

Prof. Mehmed Đečević, Fakulteti i Shkencave Politike në Podgoricë

Kjo pikëpamje ndahet nga Mbrojtësi i të Drejtave dhe Lirive të Njeriut nga Mali i Zi, Siniša Bjekovi.

Unë do të thoja që ky proces duhet të zhvillohet në dy nivele: një nivel përfshin aktivitete direkt për fëmijët dhe unë e konsideroj të domosdoshme të sigurohet qasje në arsim në kushte të barabarta; niveli i dytë, për mendimin tim, ka të bëjë me familjen në të cilën fëmija jeton, që do të thotë se familja duhet të forcohet si në aspektin social ashtu edhe në atë ekonomik duke iu siguruar stimuj për punësim dhe duke parandaluar kështu papunësinë e mëtejshme.

Siniša Bjeković, Mbrojtës i të Drejtave dhe Lirive të Njeriut i Malit të Zi
UNICEF në Mal të Zi

Për Savo Knežević, President i Shoqatës Kombëtare të Prindërve të Fëmijëve dhe të Rinjve me Aftësi të Kufizuara të Malit të Zi (NARDOS), një nga problemet kryesore është punësimi i prindërve të fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara. Për shkak të kujdesit 24-orësh që prindërit u ofrojnë këtyre fëmijëve, është jashtëzakonisht e vështirë për ta që të gjejnë një punë adekuate në mënyrë që ata të mund të punojnë, të kujdesen për fëmijët dhe të kontribuojnë në familje kur bëhet fjalë për të ardhurat. Prandaj, ndihma sociale për këto familje është jashtëzakonisht e rëndësishme, si dhe shërbimet mbështetëse për prindërit për t'u kujdesur në mënyrë adekuate për fëmijët me aftësi të kufizuara.

UNICEF në Mal të Zi

Këto përfitime sociale mund të jenë edhe më të mira dhe shumë më të larta sepse kostot, veçanërisht kur kujdesi për një fëmijë me aftësi të kufizuara, janë shumë të larta. Gjithashtu, zhvillimi i mëtejshëm i shërbimeve sociale është i domosdoshëm, siç janë qendrat e kujdesit ditor të zhvilluara në Mal të Zi dhe shërbime të shumta të ofruara nga sektori joqeveritar kur bëhet fjalë për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara. Është e nevojshme të përfshihen institucionet shtetërore në një mënyrë edhe më të mirë.

Savo Knežević, Shoqata Kombëtare e Prindërve të Fëmijëve dhe të Rinjve me Aftësi të Kufizuara

Çdo i treti fëmijë në Mal të Zi është në rrezik të varfërisë dhe ky numër pritet të rritet për shkak të krizës së virusit korona. Edhe pse kjo krizë ka prekur ndjeshëm të gjithë fëmijët, janë pikërisht ata fëmijë që po rriteshin në varfëri paraprakisht ata që preken më shumë, që do të thotë se atyre duhet t'u jepet përparësi kur bëhet fjalë për masat mbështetëse.