Na jugu Crne Gore najveća sumnja u vakcine

U Tivtu predstavljeni ključni rezultati MIKS istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava djece i porodica u Crnoj Gori za južni region Crne Gore

Jelena Perovic
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019

19 Novembar 2019

PODGORICA, 18. NOVEMBAR 2019. – – U okviru proslave 30-godišnjice Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, šef Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali, direktorica Uprave za statistiku dr Gordana Radojević i pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje dr Senad Begić, u ponedjeljak 18. novembra, na regionalnoj konferenciji u Tivtu, predstavili su ključne nalaze MIKS istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava djece i porodica u Crnoj Gori sprovedenog tokom 2018. godine.

Radi se o najvećem istraživanju poslije popisa koje se, uz podršku UNICEF-a, sprovodi širom svijeta svakih pet godina, s ciljem prikupljanja statistički pouzdanih i međunarodno uporedivih podataka po nizu pokazatelja u oblastima zdravlja, obrazovanja, razvoja djece i uslova života djece i porodica.

Istraživanja služe da bolje upoznamo društvo u kom živimo. Uvjerena sam da nam je MICS istraživanje pomoglo da prepoznamo prednosti i, još važnije, nedostatke društva po pitanju polažaja žena i djece u Crnoj Gori. Sigurna sam da će rezultati koje smo danas predstavili biti dodatni pokretač za nastavak rada na unapređenju uslova života žena i djece u našem društvu.

dr Gordana Radojević, direktorica Uprave za statistiku

U Tivtu su na regionalnoj konferenciji predstavljeni ključni nalazi ovog istraživanja za južni region Crne Gore koji pokazuju da je situacija na jugu nepovoljnija nego u drugim regionima kada je riječ o stavovima prema vakcinaciji. Naime, na jugu je najveći procenat ljudi starosti 15‒49 godina koji vjeruju da vakcine izazivaju ozbiljne neželjene efekte kod djece – to smatra svaki četvrti građanin na jugu.

UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2012

„Činjenica da 25,8% ispitanika na jugu smatra da vakcine dovode do težih neželjenih događaja samo ukazuje da postoji određena doza nerazumijevanja značaja vakcinacije i pogrešna percepcija bezbjedonosnog profila vakcina. Iako je nauka jasna, iako su podaci više nego precizni i iako znamo da su vakcine među najbezbjednijim procedurama moderne medicine ‒ očigledno je da se roditelji na jugu moraju dodatno osnažiti i edukovati kako bi raspolagali s tačnim činjenicama i kako bi nedvosmisleno mogli da donesu ispravne odluke koje su u najboljem interesu njihove djece”, poručio je Begić.

Kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti, MIKS podaci ukazuju na još jedan prioritet za jug: povećanje stope dojenja. Naime, tek svaka peta beba bude podojena tokom prvog sata nakon rođenja u južnom regionu, dok je to, u prosjeku, slučaj sa svakom četvrtom bebom u Crnoj Gori.

Imajući u vidu da se 98% porođaja dešava u bolnicama, niske stope dojenja tokom prvog sata nakon porođaja upozoravaju nas na neophodnost većeg angažovanja zdravstvenih radnika u pružanju podrške majkama da počnu da doje odmah nakon porođaja.

Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Svako drugo dijete na jugu pohađa predškolsko obrazovanje, što je u skladu s nacionalnim prosjekom.

„Mora se nastaviti uspješna saradnja obrazovnih institucija i porodica kako bi se procenat djece koja pohađaju predškolsko obrazovanje još više povećao u budućnosti. Svako dijete ima pravo na predškolsko obrazovanje. Iz tog razloga, to mora ostati prioritet reforme obrazovnog sistema u Crnoj Gori”, poručio je Kogali.

Kao i prethodno, ovo MIKS istraživanje uključilo je posebnu anketu za domaćinstva u romskim naseljima.

Podaci o djeci koja žive u romskim naseljima pokazuju da se ona ne samo suočavaju s istim izazovima kao i djeca u drugim djelovima zemlje, već su i dodatno uskraćena u smislu ranih brakova, nižih stopa pohađanja osnovnog i srednjeg obrazovanja, većeg siromaštva, itd. Stoga, dodatna pažnja se mora posvetiti ovoj djeci, jer sva djeca imaju jednaka prava.

Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Podaci dobijeni iz MIKS istraživanja koriste se za procjenu napretka Crne Gore u postizanju Ciljeva održivog razvoja i ciljeva relevantne nacionalne strategije, kao i napretka zemlje u sprovođenju Konvencije UN-a o pravima djeteta. Ovo istraživanje posljednji put je sprovedeno u Crnoj Gori tokom 2013. godine.

MIKS istraživanje, koje je MONSTAT u Crnoj Gori sproveo uz tehničku pomoć UNICEF-a i finansijsku podršku Vlade Crne Gore, UNICEF-a i UNHCR-a, tokom 2018. godine, jasno ukazuje na oblasti u kojima je potrebno dalje raditi, a one se prvenstveno odnose na rani razvoj djece, zaštitu djece od nasillja, obrazovanje, zdravlje i život u čistom okruženju.