Praćenje stanja dječjih prava

Konvencija o pravima djeteta promijenila je način na koji se djeca posmatraju i kako se prema njima postupa, tako da se danas više nego ikad djeca vide kao nosioci prava, a ne kao neko ko je pasivni primalac brige i humanosti.

graphs showing data on a tablet used by a student in the school
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2017

Izazov

Podaci pokazuju da postoje velike razlike u statusu određenih grupa dece, u zavisnosti od toga da li žive u gradskim ili seoskim sredinama, odnosno u zavisnosti od nivoa obrazovanja i društveno-ekonomskog položaja njihovih roditelja.
Izazovi u praćenju stanja dječjih prava uglavnom su povezani sa sljedećim faktorima: s prikupljanjem, analizom i korišćenjem tačnih i raščlanjenih podataka; sa zadržavanjem znanja i vještina unutar ključnih zainteresovanih strana za praćenje stanja dječjih prava; s raspodjelom finansijskih sredstava za praćenje stanja dječjih prava i pitanja koja se tiču prava djeteta, kao i s razvojem kulture odgovornosti.
 

A golden advisor
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018
Osama Khogali, UNICEF representative to Montenegro
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018

Rješenje

UNICEF pruža tehničku podršku za prikupljanje podataka i analizu njihovih trendova i savjetuje kako se podaci mogu strateški koristiti za kreiranje politika za dobrobit djece i njihovih porodica.

UNICEF pomaže u uspostavljanju potpuno funkcionalnog i odgovornog sistema za praćenje stanja dječjih prava.

Kako bi se postigla promjena svijesti na nacionalnom nivou u pogledu dječjih prava i uloge mehanizama praćenja stanja dječjih prava, kakav je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, intervencije na podizanju svijesti moraju podrazumijevati nastavak postojećih aktivnosti i uvođenje inovativnih ideja.
Međusektorska koordinacija presudna je za postizanje efikasnog sistema praćenja stanja dječjih prava i može se postići samo autoritativnim, adekvatno finansiranim Savjetom za prava djeteta, koji se fokusira na razvijanje veza između zainteresovanih strana sistema za praćenje prva djeteta na nacionalnom i lokalnom nivou i koji podstiče saradnju između Vlade i civilnog društva, kao i između samih Vladinih aktera.
 

Materijali

UNICEF prikuplja podatke i prati kakvo je stanje u vezi s djevojčicama, dječacima i porodicama u Crnoj Gori.