Studija o siromaštvu djece u Crnoj Gori

Dječja zaštita

Dvije djevojcice sjede na krevetu
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

Svaka zemlja na svijetu, i ona najbogatija, suo;ava se sa problemom siromaštva djece. Dje;ije siromaštvo podriva pravi;nost i doprinosi slabijim rezultatima u zdravstvu, ishrani, obrazovanju i opštem dobrobiti djece koja žive u najsiromašnijim doma’instvima.Siromašna djeca su ranjivija na uticaje prirodnih katastrofa i one prouzrokovane ljudskim faktorom, na zloupotrebu i eksploataciju. Dje;ije siromaštvo je i prepreka ispunjavanju odrednica UN Konvencije o pravima djeteta. Rješavanje problema siromaštva djece i njegovog višestrukog uticaja na društvenu pravi;nost i dobrobit djeteta je veliki izazov za svako društvo. Ovaj izvještaj istražuje višestruku prirodu siromaštva koje prvenstveno ima uticaja na djecu, da bi se bolje razumio na;in na koji porodice i sama djeca doživljavaju siromaštvo u kojem žive i kako ono uti;e na njihova prava i dobrobit. Svrha ove studije je da ponudi uvid u živote najsiromašnije djece u Crnoj Gori i da poboljša razumijevanje u cijelom društvu o neda’ama sa kojima se suo;avaju. Namjera studije je i da stimuliše javnu diskusiju i pruži informacije potrebne za izradu politika koje bi tretirale problem siromaštva djece. Studija pokazuje da približno 14 500 djece u Crnoj Gori živi u siromaštvu ili svako deseto dijete, i da siromaštvo najviše poga]a djecu. Indikatori siromaštva ukazuju da su djeca posebno ranjiva i ;eš’e pogo]ena siromaštvom nego odrasli. Djeca mla]a od 5 godina, ona koja žive u porodici sa jednim roditeljem i djeca iz porodica sa troje i više djece su najranjivija po pitanju siromaštva i nejednakosti. Studija otkriva da je siromaštvo višegeneracijski problem.Ve’a je šansa da ’e dijete odrastati u siromaštvu ukoliko živi u doma’instvu u kojem su odrasli nezaposleni ili imaju nizak nivo obrazovanja. Pored toga, siromaštvo uzrokuje višestruku deprivaciju u svakodnevnom životu redukuju’i pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju u kulturnim aktivnostima. Siromaštvo snažno doprinosi marginalizaciji i socijalnoj islju;enosti djece. Siromaštvo se prenosi s jedne generacije na drugu. Prekidanje ciklusa siromaštva zavisi od investicija vlada, civilnog društva i porodica u dobrobit je jednakost djece. Ni jedno društvo nije uspjelo da smanji siromaštvo u velikoj mjeri bez zna;ajnog i stalnog ulaganja u djecu. Strateška ulaganja u djecu, naro;ito u ranom djetinjstvu doprinose dugoro;nom ekonomskom razvoju. Koriš’enje potencijala sve djece da rastu i doprinesu ekonomskom i demokratskom razvoju je preduslov za sigurniju i bolju budu ’nost Crne Gore. To je i zdravo ekonomsko ulaganje sa visokim stopama povra’aja. Izrada Studije o siromaštvudjece u CrnojGori ne bi bila mogu’a bez našeg partnerstva sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Zavoda za statistiku Crne Gore (Monstat). Tako]e pozdravljamo izvanredan posao koji je obavio Ipsos Strategic Marketing Research tokom izrade studije. Nadamo se da ’emo kroz ova i druga partnerstva nastaviti da radimo zajedno u cilju smanjenja uticaja dje;ijeg siromaštva i nejednakosti na djecu u crnogorskom društvu.

Dvije djevojcice sjede na krevetu
Autor
UNICEF Crna Gora, IPSOS
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 22,05 MB)